Pożyczka prywatna – wszystko co musisz wiedzieć zanim skorzystasz

Pożyczki prywatne są pożyczkami pozabankowymi udzielanymi przez inwestorów prywatnych, dedykowanymi przede wszystkim (ale nie tylko) osobom zadłużonym, które nie mogą liczyć na finansowanie nie tylko bankowe, ale również ze strony firm pożyczkowych jak np. Vivus.

Pożyczki prywatne – czym jest to finansowanie?

Każda pożyczka udzielona przez osobę prywatną, a nieprowadzącą działalności gospodarczej w tej dziedzinie nazywamy pożyczką prywatną. Jest ona udzielana wyłącznie w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego, który w tym zakresie umożliwia sporą swobodę działania. Instytucje finansowe musza przestrzegać przede wszystkim  Ustawy o kredycie konsumenckim oraz Prawa bankowego, gdy jest to bank, pożyczkodawców prywatnych takie ograniczenia nie obowiązują.

Praktycznie, za pożyczkę prywatną możemy uznać:

 • pożyczki uzyskane od znajomego lub członka rodziny;
 • pożyczki społecznosciowe;
 • pożyczki od obcej osoby prywatnej, niepowiązanej jednak biznesowo z instytucjami finansowymi, czyli od tzw. prywatnego inwestora.

 

Dla kogo dedykowane są pożyczki prywatne?

Jest to oferta dla wszystkich, jednak ze szczególnym uwzględnieniem osób nie mogących skorzystać z ofert bankowych lub parabankowych.

Uzyskanie kredytu gotówkowego albo pożyczki jest obarczone koniecznością posiadania czystego konta. Instytucje finansowe bardzo dokładnie sprawdzają wszystkie możliwe rejestry, czyli BIK, BIG, KRD i jeżeli jesteśmy obciążeni choćby najmniejszym zadłużeniem nasze szanse na gotówkę z banku są niewielkie.

Nieco lepiej jest w parabankach, ale i tam zostaniemy zweryfikowani, a dodatkowo najczęściej w wypadku zadłużenia albo nie otrzymamy pożyczki wcale, albo otrzymamy pożyczkę w kwocie niewystarczającej. Dlatego jedynym rozwiązaniem zadowalającym nasze potrzeby będzie skorzystanie z pożyczki oferowanej przez osobę prywatną.

Kto ma możliwość udzielenia pożyczki prywatnej?

Pożyczki prywatne są nazwą zarezerwowaną dla pożyczek udzielanych przez osoby prywatne, a ich odbiorcami są najczęściej inne osoby prywatne, chociaż niekoniecznie – firma, czy organizacja potrzebująca gotówki również może się o pożyczkę prywatną starać. Z pożyczki prywatnej może skorzystać członek rodziny, znajomy, sąsiad, przedsiębiorca, ale również, co warte jest podkreślenia, zupełnie obcy człowiek. Za pożyczkę prywatną uznaje się przykładowo pieniądze pożyczone dziecku przez rodziców na dodatkowe studia czy biznes.

Ile można pożyczyć?

Pożyczki są rodzajem umowy, w tym wypadku pomiędzy stroną udzielającą pożyczki, a stroną potrzebującą pożyczki, a warunki tej umowy są ustalane pomiędzy stronami. Kwota więc pożyczki prywatnej jest ustalana indywidualnie i może wynosić od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Najwięcej zależy tutaj od pożyczkodawcy, który powinien ocenić na tyle zdolność kredytową pożyczkobiorcy, by móc potem odzyskać pieniądze.

Oprócz kwoty, strony ustalają również oprocentowanie, wysokości rat, terminy spłat i inne parametry pożyczki.

Prywatne pożyczki – najłatwiejsza forma wsparcia finansowego

Popularność pożyczek prywatnych oraz społecznościowych stale wzrasta i nie jest to przypadkowe. Powodem jest możliwość pożyczenia niemalże dowolnej kwoty (wynegocjowanej), bez określania celu, a co w wypadku banków jest konieczne do ujawnienia. Jest zresztą przynajmniej kilka powodów, przez które pożyczka prywatna jest uznawana za łatwą do uzyskania:

 • brak weryfikacji w Biurze Informacji Kredytowej, czy w Krajowym Rejestrze Dłużników, gdyż prywatny inwestor nie ma uprawnień do takiej weryfikacji;
 • podobnie brak uprawnień do sprawdzania naszej sytuacji finansowej w BIG;
 • niekoniecznie musimy dla otrzymania pożyczki przedstawiać zaświadczenia o dochodach albo wskazywać ich źródło;
 • pożyczkodawca nie dopytuje się o naszą sytuację finansową i ani o posiadany majątek;
 • przyznanie pożyczki nie ma nic wspólnego z ilością osób, jakie mamy ewentualnie na utrzymaniu, czy naszych kosztach życia;
 • w przeciwieństwie do banków i parabanków, udzielający nam pożyczki prywatnej nie sprawdza naszego bieżącego zadłużenia i nie zajmuje się oceną ryzyka, czy innymi czynnikami, które mogą wpłynąć na udzielenie pożyczki negatywnie.

Ryzyko ponoszone przez inwestora

Prywatne pożyczki online są propozycją kuszącą dla wielu osób, a to za sprawą braku formalności, uciążliwych procedur, a przy możliwości pożyczenia niemalże dowolnej kwoty. Przy tym powstaje pytanie, jakie ryzyko ponosi pożyczający?

Jest ono bowiem spore, a związane z tym, że gros poszukujących pożyczek prywatnych podmiotów są osobami zadłużonymi, z nieciekawą historią kredytową i które nie mają szans na pożyczki w bankach lub w parabankach. Inwestorzy są tego świadomi i jakoś muszą chronić swoje pieniądze, stąd w umowach pożyczkowych pojawiają się klauzule zabezpieczające.

To jest właśnie cena za brak formalności przy powierzeniu swoich pieniędzy osobie, o której w rzeczywistości inwestor nic nie wie – brak uprawnień do sprawdzenia sytuacji materialnej i ewentualnych zadłużeń pożyczkobiorcy sprawia, że w nie można liczyć na to, że ktokolwiek zgodzi się pożyczyć komukolwiek pieniądze bez odpowiedniego zabezpieczenia, np. nieruchomością lub działką albo samochodem czy inną ruchomością o jakiejś rzeczywistej wartości.

Czy pożyczki prywatne są udzielane bez zabezpieczeń?

Rozsądny pożyczkodawca, zwłaszcza przy dużych kwotach, powinien koniecznie zabezpieczyć się przed możliwością niedotrzymania umowy przez pożyczającego. Tylko wówczas pożyczanie ma sens, a prywatny inwestor ma pewność, że nastąpi zwrot inwestycji. Do zabezpieczania umów pożyczkowych stosuje się:

 • weksel, który jest traktowany jak papier wartościowy. Jego funkcjonalność została uregulowana przez tzw. prawo wekslowe, które dotyczy ono pożyczek od osób prywatnych (pożyczki pod weksel). Pożyczkobiorca podpisujący weksel zobowiązuje się do spłacenia pożyczki. Jeżeli nie dotrzyma umowy, wówczas dysponujący tym wekslem pożyczkodawca może skierować sprawę do sądu. Z punktu widzenia pożyczkodawcy najlepszym rodzajem weksla jest dokument poręczony (poręczycielem może być dowolny podmiot trzeci wyznaczony przez pożyczkobiorcę);
 • poręczenie– forma zabezpieczenia umowy pożyczki poprzez tzw. żyrowanie. Przy wyborze takiej opcji pożyczkodawca powinien mieć jakąkolwiek pewność co do osoby poręczyciela, że będzie on w stanie spłacić zobowiązanie. W razie niewypłacalności pożyczkobiorcy bowiem, to na poręczyciela właśnie przechodzi obowiązek spłaty pożyczki;
 • przewłaszczenie– przeniesienie prawa własności na rzecz pożyczkodawcy odnośnie do rzeczy ruchomej. W tym wypadku niewywiązujący się z umowy pożyczki pożyczkobiorca traci określony majątek ruchomy (przykładowo samochód) na rzecz pożyczkodawcy;
 • zastaw(zwykły lub rejestrowy), który wyraźnie regulują przepisy art. 306 – 335 Kodeksu cywilnego oraz Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Zastaw zwykły – zabezpieczenie pożyczki ustanawiane jest wyłącznie na rzeczach ruchomych, np. pożyczka pod zastaw samochodu. Zastaw rejestrowy – pożyczka zostaje zabezpieczona na rzeczach ruchomych oraz na zbywalnych prawach majątkowych;
 • hipoteka– uznawana za bezpieczniejszą z form zabezpieczenia spłaty pożyczki w odniesieniu do pożyczkodawcy, ale już niezbyt korzystna dla pożyczkobiorcy, który w razie kłopotów może stracić np. dom. Jest to również forma uzyskiwania pożyczki najbardziej problematyczna i czasochłonna – do dokonania tego rodzaju zabezpieczenia potrzebny jest wpis do księgi wieczystej, również samo wyegzekwowanie należności przez pożyczkodawcę jest najczęściej powiązane z koniecznością postępowania sądowego.

Weksel – najczęstsze zabezpieczenie pożyczki prywatnej

Wymieniając formy zabezpieczeń stosowane przy udzielaniu pożyczek prywatnych nie sposób nie omówić nieco szerzej weksla, czyli formy stosowanej najczęściej.

Weksel jest tak popularny, ponieważ jest wygodnym instrumentem prawnym, pozwalającym w sposób legalny domagać się spłaty zaległego długu w postępowaniu sądowym. Podpisanie przez pożyczkobiorcę weksla do umowy o pożyczkę prywatną jest równoznaczne odpowiedzialnością za jej spłatę.

Na wekslu umieszczana jest kwota, która nie powinna być ani za niska, ani nazbyt wysoka w stosunku do kwoty pożyczanej oraz całości kosztów wynikających z udzieleniem pożyczki. Nie wolno podpisywać weksli in blanco! Wówczas inwestor może ustalić samodzielnie wysokość zabezpieczenia pożyczki, a to w wypadku jego nieuczciwości może doprowadzić do zajęcia przez sąd nawet całego majątku pożyczkobiorcy.

Jak wzorcowo powinna wyglądać umową pożyczki prywatnej

Na umowie o pożyczkę prywatną powinny widnieć podstawowe dane obu stron, a więc inwestora oraz dłużnika. Ponadto doradza się szczegółowe przeczytanie umowy przed jej podpisaniem.

Umowa może być tak skonstruowana, aby chronić przede wszystkim interesy wierzyciela, gdzie nieuregulowanie kwoty niesie za sobą dla dłużnika daleko poważniejsze konsekwencje od przewidywanych. wartość 1000 zł musi być zawarta na piśmie.

W umowie o pożyczkę prywatną powinny znaleźć się informacje:

– przedmiot, czyli kwota pożyczki zapisana słownie oraz liczbowo;

– dane osobowe i informacje odnośnie do pożyczkodawcy oraz pożyczkobiorcy, a więc imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, PESEL, numery i serie dowodów osobistych;

– określenie czasu trwania umowy;

– sposób uregulowania długu oznaczony jako przelew bankowy albo gotówka do rąk własnych;

– informacje odnośnie do kosztów pożyczki, czyli wysokość prowizji, odsetki, a także podanie kosztów z tytułu ewentualnej nieterminowej spłaty;

– rodzaj spłaty, określenie jako spłata jednorazowa lub w oznaczonych kwoto ratach;

– forma zabezpieczenia pożyczki;

– data, miejsce zawarcia umowy oraz podpisy obu jej stron.

Polskie prawo umożliwia dowolność przy zawieraniu umów, a to oznacza, że nie jest wymagany jednolity wzorzec dla tego rodzaju umów. Poszczególne zapisy powinny wynikać z negocjacji podjętych przez obie strony umowy, a przed ich zatwierdzeniem podpisem, zaleca się dokładne sprawdzenie zapisów. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji, w której zabezpieczona jest jedynie strona udzielająca pożyczki.

Pożyczka prywatna – reasumując

Przed skorzystaniem z pożyczki prywatnej warto jeszcze raz przyjrzeć się jej cechom. Podsumujmy:

 1. Pożyczka prywatna może być udzielana przez osoby fizyczne lub firmy, ale niepowiązane biznesowo z instytucjami finansowymi.
 2. Pożyczki prywatne dostępne są w Internecie.
 3. Pożyczka prywatna jest droższą formą zaciągania długu od tradycyjnej pożyczki pozabankowej.
 4. Pożyczkodawca udzielający pożyczki prywatnej nie ma uprawnień do analizowania naszej zdolności kredytowej, czy zasobów i historii naszego konta.
 5. O pożyczkę prywatną możemy starać się nawet wówczas, gdy mieliśmy lub mamy do czynienia z komornikiem.
 6. Możemy negocjować z pożyczkodawcą warunki pożyczki prywatnej.
 7. Często pożyczka prywatna jest jedynym dostępnym rozwiązaniem dla problemów z brakiem gotówki.

Pożyczka prywatna może być niebezpieczna dla tych osób, które nie zdołają poradzić sobie z terminową spłatą zadłużenia. Należy pożyczać więc odpowiedzialnie i kwoty możliwe do spłaty, gdyż wówczas taka gotówka może nam pomóc rozwiązać problemy, czy odbudować naszą wiarygodność finansową.25 myśli na temat “Pożyczka prywatna – wszystko co musisz wiedzieć zanim skorzystasz

 • 14 maja, 2020 o 10:18
  Permalink

  Witam bardzo pilnie potrzebuje 30 000 na najdluzszy termi splaty mam staly dochod mam do splaty na juz chwilowki prosze o pomoc i szybki kontakt pozdrawiam

  Odpowiedz
 • 19 maja, 2020 o 09:08
  Permalink

  Poszukuje pozyczki od osoby prywatnej 70 tys na okres 36 miesiecy

  Odpowiedz
 • 19 maja, 2020 o 09:09
  Permalink

  Poszukuję pożyczki na rozpocZęcie działalność 70 tys od osob prywatnych na okres 36 miesiecy

  Odpowiedz
  • 3 czerwca, 2020 o 16:35
   Permalink

   Witam. Potrzebuję pomocy finansowej w wysokości 50000zl. Bardzo proszę o pomoc.

   Odpowiedz
   • 16 czerwca, 2020 o 11:14
    Permalink

    Witam.Potrzebuje pożyczyć 50000zl.

    Odpowiedz
    • 18 czerwca, 2020 o 20:59
     Permalink

     Dzień dobry
     Potrzebuję 5000 zł. Warunki do uzgodnienia, ale wolała bym załatwić wszystko bezpośrednio. Jestem z Warszawy.
     Proszę o kontakt szmidt-iza@wp.pl

     Odpowiedz
  • 16 czerwca, 2020 o 05:53
   Permalink

   Potrzebuje pożyczki na już proszę o kontakt

   Odpowiedz
   • 22 czerwca, 2020 o 12:25
    Permalink

    Małgorzata proszę o pożyczkę 7000tys.jestem po rozwodzie pozostalam z długami nie mogę spać jeść na szczęście nam stały dochód mam chwilówki do spłacenia na już bo wejdzie mi Komornik proszę o pożyczkę

    Odpowiedz
   • 24 czerwca, 2020 o 13:54
    Permalink

    Witam szukam pożyczki 3 tys na raty jestem. Osoba pracująca mam. Stały dochód ale złą chistorie bik

    Odpowiedz
 • 20 maja, 2020 o 15:26
  Permalink

  Potrzebuje pilnie gotówki jestem osobą bezrobotna tymczasowo pracuję na umowę o pracę na czas nieokreślony i jestem zadłużona m złą historię w bazach i nie jestem pewna czy otrzy mam pożyczkę w kwocie 6.500zl i jak długo muszę czekać na decyzje

  Odpowiedz
 • 25 maja, 2020 o 19:47
  Permalink

  Witam potrzebuje pożyczki 5 tys na 24 msc

  Odpowiedz
 • 26 maja, 2020 o 21:01
  Permalink

  Witam na początku przedstawię swoją sytuację. Jestem zapisana w bazach A chciałabym dostać szybko pożyczkę na spłatę strych zadluzen i zostać z jedną pożyczka. Nie mogę liczyć na pożyczkę w bankach ani nigdzie indziej. I bardzo mi zależy na załatwieniu wszystko przez emaila bądź pisząc Tu. Nie chce aby się kto kolwiek z mojej rodziny dowiedział.
  Proszę o napisanie warunków

  Odpowiedz
 • 31 maja, 2020 o 07:42
  Permalink

  Witam potrzebuje PILNEJ pozyczki na raty. 10000 na 48 miesięcy.Bardzo proszę o kontakt..

  Odpowiedz
  • 16 czerwca, 2020 o 05:54
   Permalink

   Poszukuję pożyczki na juz proszę o kontakt

   Odpowiedz
 • 1 czerwca, 2020 o 14:09
  Permalink

  potrzebuje pozyczki 3000 zl. blagam potrzebuje pilnej pomocy. sama wychowuje 3 dzieci. utrzymuje sie z rodzinego alimentow i 500 plus. pracuje na umowe zlecenie.

  Odpowiedz
 • 3 czerwca, 2020 o 15:44
  Permalink

  Dzień dobry
  Potrzebuję pilnie 2 000 zł. Prywatnie. Warszawa i okolice.

  Odpowiedz
  • 20 czerwca, 2020 o 18:27
   Permalink

   Witam potrzebuje pilnie pożyczki prywatnej w kwocie 2500 na okres 12 miesiecy

   Odpowiedz
 • 11 czerwca, 2020 o 20:17
  Permalink

  Witam potrzebuje pozyczyc 5600 zl na splate chwilowek to pilne bardzo prosze o pomoc,probowalem wziac pozyczke ratalna przez internet ale wszystkie wnioski sa odrzucane

  Odpowiedz
  • 24 czerwca, 2020 o 22:04
   Permalink

   Witam. Pilnie potrzebuje pożyczki. Mam wpisy w bazach. Potrzebuję 15000 tys na 48 miesięcy. Proszę o kontakt

   Odpowiedz
 • 16 czerwca, 2020 o 10:12
  Permalink

  Witam potrzebuje pożyczki 60tys zł na 6lat proszę o kontakt

  Odpowiedz
 • 18 czerwca, 2020 o 04:24
  Permalink

  Dzień dobry
  Potrzebuje pożyczyć 10 000 tys zł .Nie mam zdolności kredytowej .Pracuje na czas określony i moge spłacać w ratach.Wystawiłam dzialkę na sprzedaż jak tylko sprzedam to oddam od reki.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
 • 18 czerwca, 2020 o 12:45
  Permalink

  Witam potrzebuję pożyczke na 60 000zl.na 82 – 94mies.

  Odpowiedz
 • 22 czerwca, 2020 o 11:43
  Permalink

  Witam potrzebuję 200000zł na 20 lat i procent. Mam stałą pracę od 31 lat na umowę na czas nieokreślony. Proszę o kontakt.

  Odpowiedz
 • 22 czerwca, 2020 o 18:17
  Permalink

  Potrzebna pilnie pożyczka od prywatnego inwestora na weksel lub umowę jeśli jest taka możliwość proszę o kontakt na maila mkatarzyna577@gmail.com

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *