Pożyczka prywatna od ręki – potrzebujesz gotówki od zaraz? Sprawdź!

Nie zapomnij zajrzeć do sekcji komentarzy na samym dole

Szukasz pożyczki prywatnej od ręki? Potrzebujesz gotówki prywatnej od zaraz? Masz zadłużenie i złą historię kredytową?

Pożyczki prywatne od ręki są pożyczkami pozabankowymi udzielanymi przez inwestorów prywatnych, dedykowanymi przede wszystkim (ale nie tylko) osobom zadłużonym, które nie mogą liczyć na finansowanie nie tylko bankowe, ale również ze strony firm pożyczkowych jak np. Vivus.

Pożyczki prywatne od ręki – czym jest to finansowanie?

Każda pożyczka udzielona przez osobę prywatną, a nieprowadzącą działalności gospodarczej w tej dziedzinie nazywamy pożyczką prywatną. Jest ona udzielana wyłącznie w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego, który w tym zakresie umożliwia sporą swobodę działania. Instytucje finansowe musza przestrzegać przede wszystkim  Ustawy o kredycie konsumenckim oraz Prawa bankowego, gdy jest to bank, pożyczkodawców prywatnych takie ograniczenia nie obowiązują.

Praktycznie, za pożyczkę prywatną od zaraz możemy uznać:

 • – pożyczki uzyskane od znajomego lub członka rodziny;
 • – pożyczki społecznosciowe;
 • – pożyczki od obcej osoby prywatnej, niepowiązanej jednak biznesowo z instytucjami finansowymi, czyli od tzw. prywatnego inwestora.
Dla kogo dedykowane są pożyczki prywatne od ręki?

Jest to oferta dla wszystkich, jednak ze szczególnym uwzględnieniem osób nie mogących skorzystać z ofert bankowych lub parabankowych.

Uzyskanie kredytu gotówkowego albo pożyczki od zaraz jest obarczone koniecznością posiadania czystego konta. Instytucje finansowe bardzo dokładnie sprawdzają wszystkie możliwe rejestry, czyli BIK, BIG, KRD i jeżeli jesteśmy obciążeni choćby najmniejszym zadłużeniem nasze szanse na gotówkę z banku są niewielkie.

Nieco lepiej jest w parabankach, ale i tam zostaniemy zweryfikowani, a dodatkowo najczęściej w wypadku zadłużenia albo nie otrzymamy pożyczki wcale, albo otrzymamy pożyczkę w kwocie niewystarczającej. Dlatego jedynym rozwiązaniem zadowalającym nasze potrzeby będzie skorzystanie z pożyczki oferowanej przez osobę prywatną.
Kto ma możliwość udzielenia kredytu prywatnego od ręki?

Pożyczki prywatne od ręki są nazwą zarezerwowaną dla pożyczek udzielanych przez osoby prywatne, a ich odbiorcami są najczęściej inne osoby prywatne, chociaż niekoniecznie – firma, czy organizacja potrzebująca gotówki również może się o pożyczkę prywatną starać. Z pożyczki prywatnej od zaraz może skorzystać członek rodziny, znajomy, sąsiad, przedsiębiorca, ale również, co warte jest podkreślenia, zupełnie obcy człowiek. Za pożyczkę prywatną uznaje się przykładowo pieniądze pożyczone dziecku przez rodziców na dodatkowe studia czy biznes.

Pożyczki prywatne do ręki – ile można pożyczyć?

Pożyczki są rodzajem umowy, w tym wypadku pomiędzy stroną udzielającą pożyczki, a stroną potrzebującą pożyczki, a warunki tej umowy są ustalane pomiędzy stronami. Kwota więc pożyczki prywatnej od ręki jest ustalana indywidualnie i może wynosić od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Najwięcej zależy tutaj od pożyczkodawcy, który powinien ocenić na tyle zdolność kredytową pożyczkobiorcy, by móc potem odzyskać pieniądze.

Oprócz kwoty, strony ustalają również oprocentowanie, wysokości rat, terminy spłat i inne parametry pożyczki.
Prywatne pożyczki od zaraz– najłatwiejsza forma wsparcia finansowego

Popularność pożyczek prywatnych oraz społecznościowych stale wzrasta i nie jest to przypadkowe. Powodem jest możliwość pożyczenia niemalże dowolnej kwoty (wynegocjowanej), bez określania celu, a co w wypadku banków jest konieczne do ujawnienia. Jest zresztą przynajmniej kilka powodów, przez które pożyczka prywatna jest uznawana za łatwą do uzyskania:

 • brak weryfikacji w Biurze Informacji Kredytowej, czy w Krajowym Rejestrze Dłużników, gdyż prywatny inwestor nie ma uprawnień do takiej weryfikacji;
 • podobnie brak uprawnień do sprawdzania naszej sytuacji finansowej w BIG;
 • niekoniecznie musimy dla otrzymania pożyczki przedstawiać zaświadczenia o dochodach albo wskazywać ich źródło;
 • pożyczkodawca nie dopytuje się o naszą sytuację finansową i ani o posiadany majątek;
 • przyznanie pożyczki nie ma nic wspólnego z ilością osób, jakie mamy ewentualnie na utrzymaniu, czy naszych kosztach życia;
 • w przeciwieństwie do banków i parabanków, udzielający nam pożyczki prywatnej nie sprawdza naszego bieżącego zadłużenia i nie zajmuje się oceną ryzyka, czy innymi czynnikami, które mogą wpłynąć na udzielenie pożyczki negatywnie.
Ryzyko ponoszone przez inwestora

Prywatne pożyczki online są propozycją kuszącą dla wielu osób, a to za sprawą braku formalności, uciążliwych procedur, a przy możliwości pożyczenia niemalże dowolnej kwoty. Przy tym powstaje pytanie, jakie ryzyko ponosi pożyczający?

Jest ono bowiem spore, a związane z tym, że gros poszukujących pożyczek prywatnych podmiotów są osobami zadłużonymi, z nieciekawą historią kredytową i które nie mają szans na pożyczki w bankach lub w parabankach. Inwestorzy są tego świadomi i jakoś muszą chronić swoje pieniądze, stąd w umowach pożyczkowych pojawiają się klauzule zabezpieczające.

To jest właśnie cena za brak formalności przy powierzeniu swoich pieniędzy osobie, o której w rzeczywistości inwestor nic nie wie – brak uprawnień do sprawdzenia sytuacji materialnej i ewentualnych zadłużeń pożyczkobiorcy sprawia, że w nie można liczyć na to, że ktokolwiek zgodzi się pożyczyć od zaraz komukolwiek pieniądze bez odpowiedniego zabezpieczenia, np. nieruchomością lub działką albo samochodem czy inną ruchomością o jakiejś rzeczywistej wartości.
Czy pożyczki prywatne do ręki są udzielane bez zabezpieczeń?

Rozsądny pożyczkodawca, zwłaszcza przy dużych kwotach, powinien koniecznie zabezpieczyć się przed możliwością niedotrzymania umowy przez pożyczającego. Tylko wówczas pożyczanie ma sens, a prywatny inwestor ma pewność, że nastąpi zwrot inwestycji. Do zabezpieczania umów pożyczkowych stosuje się:

 • weksel, który jest traktowany jak papier wartościowy. Jego funkcjonalność została uregulowana przez tzw. prawo wekslowe, które dotyczy ono pożyczek od osób prywatnych (pożyczki pod weksel). Pożyczkobiorca podpisujący weksel zobowiązuje się do spłacenia pożyczki. Jeżeli nie dotrzyma umowy, wówczas dysponujący tym wekslem pożyczkodawca może skierować sprawę do sądu. Z punktu widzenia pożyczkodawcy najlepszym rodzajem weksla jest dokument poręczony (poręczycielem może być dowolny podmiot trzeci wyznaczony przez pożyczkobiorcę);
 • poręczenie– forma zabezpieczenia umowy pożyczki poprzez tzw. żyrowanie. Przy wyborze takiej opcji pożyczkodawca powinien mieć jakąkolwiek pewność co do osoby poręczyciela, że będzie on w stanie spłacić zobowiązanie. W razie niewypłacalności pożyczkobiorcy bowiem, to na poręczyciela właśnie przechodzi obowiązek spłaty pożyczki;
 • przewłaszczenie– przeniesienie prawa własności na rzecz pożyczkodawcy odnośnie do rzeczy ruchomej. W tym wypadku niewywiązujący się z umowy pożyczki pożyczkobiorca traci określony majątek ruchomy (przykładowo samochód) na rzecz pożyczkodawcy;
 • zastaw(zwykły lub rejestrowy), który wyraźnie regulują przepisy art. 306 – 335 Kodeksu cywilnego oraz Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Zastaw zwykły – zabezpieczenie pożyczki ustanawiane jest wyłącznie na rzeczach ruchomych, np. pożyczka pod zastaw samochodu. Zastaw rejestrowy – pożyczka zostaje zabezpieczona na rzeczach ruchomych oraz na zbywalnych prawach majątkowych;
 • hipoteka– uznawana za bezpieczniejszą z form zabezpieczenia spłaty pożyczki w odniesieniu do pożyczkodawcy, ale już niezbyt korzystna dla pożyczkobiorcy, który w razie kłopotów może stracić np. dom. Jest to również forma uzyskiwania pożyczki najbardziej problematyczna i czasochłonna – do dokonania tego rodzaju zabezpieczenia potrzebny jest wpis do księgi wieczystej, również samo wyegzekwowanie należności przez pożyczkodawcę jest najczęściej powiązane z koniecznością postępowania sądowego.
Weksel – najczęstsze zabezpieczenie pożyczki prywatnej od ręki

Wymieniając formy zabezpieczeń stosowane przy udzielaniu pożyczek prywatnych nie sposób nie omówić nieco szerzej weksla, czyli formy stosowanej najczęściej.

Weksel jest tak popularny, ponieważ jest wygodnym instrumentem prawnym, pozwalającym w sposób legalny domagać się spłaty zaległego długu w postępowaniu sądowym. Podpisanie przez pożyczkobiorcę weksla do umowy o pożyczkę prywatną jest równoznaczne odpowiedzialnością za jej spłatę.

Na wekslu umieszczana jest kwota, która nie powinna być ani za niska, ani nazbyt wysoka w stosunku do kwoty pożyczanej oraz całości kosztów wynikających z udzieleniem pożyczki. Nie wolno podpisywać weksli in blanco! Wówczas inwestor może ustalić samodzielnie wysokość zabezpieczenia pożyczki od zaraz, a to w wypadku jego nieuczciwości może doprowadzić do zajęcia przez sąd nawet całego majątku pożyczkobiorcy.
Jak wzorcowo powinna wyglądać umową pożyczki prywatnej od zaraz

Na umowie o pożyczkę prywatną powinny widnieć podstawowe dane obu stron, a więc inwestora oraz dłużnika. Ponadto doradza się szczegółowe przeczytanie umowy przed jej podpisaniem.

Umowa może być tak skonstruowana, aby chronić przede wszystkim interesy wierzyciela, gdzie nieuregulowanie kwoty niesie za sobą dla dłużnika daleko poważniejsze konsekwencje od przewidywanych. wartość 1000 zł musi być zawarta na piśmie.

W umowie o pożyczkę prywatną od ręki powinny znaleźć się informacje:

– przedmiot, czyli kwota pożyczki zapisana słownie oraz liczbowo;

– dane osobowe i informacje odnośnie do pożyczkodawcy oraz pożyczkobiorcy, a więc imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, PESEL, numery i serie dowodów osobistych;

– określenie czasu trwania umowy;

– sposób uregulowania długu oznaczony jako przelew bankowy albo gotówka do rąk własnych;

– informacje odnośnie do kosztów pożyczki, czyli wysokość prowizji, odsetki, a także podanie kosztów z tytułu ewentualnej nieterminowej spłaty;

– rodzaj spłaty, określenie jako spłata jednorazowa lub w oznaczonych kwoto ratach;

– forma zabezpieczenia pożyczki;

– data, miejsce zawarcia umowy oraz podpisy obu jej stron.

Polskie prawo umożliwia dowolność przy zawieraniu umów, a to oznacza, że nie jest wymagany jednolity wzorzec dla tego rodzaju umów. Poszczególne zapisy powinny wynikać z negocjacji podjętych przez obie strony umowy, a przed ich zatwierdzeniem podpisem, zaleca się dokładne sprawdzenie zapisów. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji, w której zabezpieczona jest jedynie strona udzielająca pożyczki.
Pożyczka prywatna od ręki– reasumując

Przed skorzystaniem z pożyczki prywatnej warto jeszcze raz przyjrzeć się jej cechom. Podsumujmy:

 1. Pożyczka prywatna od zaraz może być udzielana przez osoby fizyczne lub firmy, ale niepowiązane biznesowo z instytucjami finansowymi.
 2. Pożyczki prywatne dostępne są w Internecie.
 3. Pożyczka prywatna jest droższą formą zaciągania długu od tradycyjnej pożyczki pozabankowej.
 4. Pożyczkodawca udzielający pożyczki prywatnej nie ma uprawnień do analizowania naszej zdolności kredytowej, czy zasobów i historii naszego konta.
 5. O pożyczkę prywatną możemy starać się nawet wówczas, gdy mieliśmy lub mamy do czynienia z komornikiem.
 6. Możemy negocjować z pożyczkodawcą warunki pożyczki prywatnej.
 7. Często pożyczka prywatna jest jedynym dostępnym rozwiązaniem dla problemów z brakiem gotówki.

Pożyczka prywatna na już może być niebezpieczna dla tych osób, które nie zdołają poradzić sobie z terminową spłatą zadłużenia. Należy pożyczać więc odpowiedzialnie i kwoty możliwe do spłaty, gdyż wówczas taka gotówka może nam pomóc rozwiązać problemy, czy odbudować naszą wiarygodność finansową.

412 myśli na temat “Pożyczka prywatna od ręki – potrzebujesz gotówki od zaraz? Sprawdź!

 • 14 maja, 2020 o 10:18
  Permalink

  Witam bardzo pilnie potrzebuje 30 000 na najdluzszy termi splaty mam staly dochod mam do splaty na juz chwilowki prosze o pomoc i szybki kontakt pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 29 czerwca, 2020 o 21:21
   Permalink

   Witam. Mam na imię Ola pilnie potrzebuję pożyczki w kwocie 5 tys zł. Jestem w BIK w KRD oraz mam komornika . Obecnie pracuje ale bez umowy na czarno .

   Odpowiedz
   • 24 lipca, 2020 o 05:00
    Permalink

    Proszę o kontakt. Poszukuję pożyczki prywatnej bez przedpłat. Dochód z umowy o pracę.10.000 zł na 36 rat.. pozdrawiam

    Odpowiedz
    • 26 września, 2020 o 16:06
     Permalink

     Pilnie potrzebuje pożyczki proszę o kontakt

     Odpowiedz
     • 27 stycznia, 2021 o 15:34
      Permalink

      Dzień dobry potrzebuje Pomocy
      Odnośnie Pożyczki w kwocie 10.000
      Na okres 24 miesięcy

      Z góry dziękuję

      kamil1991gn@wp.pl

     • 5 lutego, 2021 o 14:43
      Permalink

      Witam potrzebuję pożyczki, proszę o kontakt

     • 22 stycznia, 2022 o 14:36
      Permalink

      Potrzebuje pożyczki 6000 zł

     • 11 maja, 2022 o 20:18
      Permalink

      Proszę o pilny kontakt

     • 28 lipca, 2022 o 09:28
      Permalink

      Potrzebuje pilnie pożyczki w kwocie 8000 zł oddam w ratach około 400 zł . Proszę o pilny kontakt na nr tel 887183891.
      Pozdrawiam

     • 19 grudnia, 2022 o 17:15
      Permalink

      Potrzebuję pilnie pożyczki prywatnej w kwocie 30000zł na okres do 60 miesięcy. Mam stały dochód. Proszę o kontakt.

     • 27 grudnia, 2022 o 16:25
      Permalink

      Jestem zainteresowana y

    • 11 października, 2020 o 18:30
     Permalink

     Poszukuje pilnie pożyczki proszę o pomoc i kontakt

     Odpowiedz
     • 7 lipca, 2021 o 17:17
      Permalink

      Witam, nazywam się Kamil . Mam problem z windykacja i chciałbym wyjść ze spirali zadłużenia . Potrzebuje pożyczkę od osoby prywatnej 65000 zł na okres 10 lat (120 rat ) . Pracuje na umowę o pracę na czas nieokreślony . Bardzo proszę oo kontakt bądź proporcje

     • 21 grudnia, 2022 o 10:00
      Permalink

      Proszę o pilny kontakt

    • 12 października, 2020 o 09:47
     Permalink

     Poszukuję osoby prywatnej, która udziela pożyczek pozabankowych.

     -na dowód
     -bez baz, dla zadłużonych
     -bez zakładania nowego konta w banku
     – 18 tysięcy/24 miesiące
     -zależy mi na czasie
     Mail: natalka007900@gmail.com

     Odpowiedz
     • 18 lipca, 2021 o 08:46
      Permalink

      Dzień dobry potrzebuję pożyczki w kwocie 20tys na spłatę innych pożyczek w bankach.
      Pracuje za granicą, posiadam Polską umowę o pracę, moje zarobki są w granicach 8-10tys miesięcznie.

      Proszę o kontakt telefoniczny
      782290245

     • 29 lipca, 2021 o 12:51
      Permalink

      Witam potrzebuje pilnie pożyczki gotówkowej w wysokości 280tys na czas kredytowania 360miesiecy pilnie proszę o kontakt email daniel10121991@tlen.pl

     • 24 sierpnia, 2021 o 06:49
      Permalink

      Witam potrzebuje pożyczki od osoby prywatnej bez baz,mam jakąś blokadę ,moje dochody są to świadczenie z GOPS w kwocie prawie 4000 zł, potrzebuje pożyczki w kwocie 55.000 na 120 miesięcy,chcę wyjść na prostą z czystą kartą jeśli mi się nie uda stracę wszystko co dla mnie jest bardzo ważne-męża który jak się dowie o moich długach zabieże mi dzieci, bardzo mi zależy na rodzinie i potrzebuję pomocy, jestem bardzo uczciwą kobietą i nie zawiodę obiecuję może być to pożyczką na weksel lub inną tylko bez poręczycieli bo nie mam nikogo kto mógłby mi pomóc, proszę o kontakt 517985479 z góry dziękuję.

     • 30 grudnia, 2022 o 07:09
      Permalink

      Potrzebuję 1000 zł zł 576 839 227 okolice Ciechocinka

    • 27 października, 2020 o 10:57
     Permalink

     Witam potrzebuję pożyczki w kwocie 190000zł

     Odpowiedz
     • 4 grudnia, 2020 o 22:01
      Permalink

      jestem zaintetesowana pozyczka 20000 na48 miesiecy

     • 5 września, 2022 o 11:50
      Permalink

      jeśli nadal potrzebujesz pożyczyć pieniądze, mogę ci pomóc. proszę o odpowiedź do dyskusji.

      Pozdrawiam

     • 21 grudnia, 2022 o 10:14
      Permalink

      Poszukuję pożyczki do 20 tys zł. Proszę o kontakt

     • 21 stycznia, 2023 o 10:06
      Permalink

      Witam
      Odpowiedź od Rafał Szymański z20.01pilnie potrzebuję pożyczki ale bez zakładania konta bankowego jak się pan odezwie to będziemy dalej rozmawiać
      Pozdrawiam
      Maria

    • 10 listopada, 2020 o 19:49
     Permalink

     Dzien dobry Proszę o kontakt w sprawie pożyczki potrzebuje 10000zl

     Odpowiedz
     • 25 kwietnia, 2021 o 01:01
      Permalink

      Witam potrzebuje 60000zl proszę o kontakt

     • 24 sierpnia, 2021 o 06:50
      Permalink

      Witam potrzebuje pożyczki od osoby prywatnej bez baz,mam jakąś blokadę ,moje dochody są to świadczenie z GOPS w kwocie prawie 4000 zł, potrzebuje pożyczki w kwocie 55.000 na 120 miesięcy,chcę wyjść na prostą z czystą kartą jeśli mi się nie uda stracę wszystko co dla mnie jest bardzo ważne-męża który jak się dowie o moich długach zabieże mi dzieci, bardzo mi zależy na rodzinie i potrzebuję pomocy, jestem bardzo uczciwą kobietą i nie zawiodę obiecuję może być to pożyczką na weksel lub inną tylko bez poręczycieli bo nie mam nikogo kto mógłby mi pomóc, proszę o kontakt 517985479 z góry dziękuję.

     • 14 marca, 2022 o 16:49
      Permalink

      Jestem zainteresowana pożyczką

     • 22 grudnia, 2022 o 08:28
      Permalink

      potrzebuje pozyczki 25000 ma 60 rat

    • 9 grudnia, 2020 o 06:20
     Permalink

     Lotzrebuje 12 tys zł własną dzialanos gospodarczą na 3 miesiące pożyczkę

     Odpowiedz
     • 5 lutego, 2021 o 14:44
      Permalink

      Dzień dobry potrzebuje 20.000 zł na 48 RAT na remont i umeblowanie Mieszkania w, że mam 3 miesięcznego syna z myślą o o nim Chciabym mógł dać mu godne warunki do życia

      Kamil1991gn@wp.pl

    • 14 grudnia, 2020 o 17:19
     Permalink

     Witam pilnie potrzebuje pomocy finansowej nawet do 150 tyś złotych bardzo prosze o kontakt

     Odpowiedz
     • 7 kwietnia, 2021 o 13:24
      Permalink

      Witam potrzebuję porzeczkę w wysokości 30tyś zł na remont domu oraz zakup samochodu.
      Proszę o kontakt.
      kamilchlopecki32@gmail.com

     • 13 czerwca, 2021 o 15:29
      Permalink

      Potrzebuje pilnie gotówki 4500 na 3miesiace

     • 11 stycznia, 2022 o 11:35
      Permalink

      Naprawdę pilnie potrzebuję pożyczki z góry bardzo dziękuję Wojciech Ejkszta tel.783 606 081

    • 7 stycznia, 2021 o 11:42
     Permalink

     Potrzebuje 5tys z góry serdecznie dziekuje

     Odpowiedz
    • 3 listopada, 2021 o 07:32
     Permalink

     Pilnie potrzebuję pożyczki w kwocie 30 tysiecy

     Odpowiedz
    • 9 kwietnia, 2022 o 17:13
     Permalink

     Potrzebuję szybko pomocy finansowej

     Odpowiedz
    • 29 lipca, 2022 o 15:46
     Permalink

     Pilnie potrzebuje 40000zl proszę o kontakt 663259269.

     Odpowiedz
     • 15 grudnia, 2022 o 20:40
      Permalink

      Pilnie potrzebuje 10000na długi czas spłaty pracuje

    • 21 grudnia, 2022 o 11:21
     Permalink

     Pilnie potrzebuje pożyczyć pięć tys zł pozdrawiam Roman

     Odpowiedz
    • 30 grudnia, 2022 o 07:08
     Permalink

     Potrzebuję 1000 zł zł 576 839 227 okolice Ciechocinka

     Odpowiedz
    • 20 stycznia, 2023 o 15:46
     Permalink

     Potrzebuje pożyczkę na już 70 tysiecy

     Odpowiedz
    • 28 stycznia, 2023 o 21:18
     Permalink

     Proszę o informację na temat pożyczki i warunków jej udzielenia

     Odpowiedz
   • 13 sierpnia, 2020 o 07:35
    Permalink

    Witam potrzebuje pilnie 5000 zł tel 726459777

    Odpowiedz
    • 24 września, 2020 o 17:39
     Permalink

     Witam. Potrzebuje pilnie pożyczyć 15.000zl możliwie z najdłuższym rozłożeniem na raty i bez wglądu na biki, krd i tp. Bo przez stare juz uregulowane zadłużenie nie mogę uzyskać kredytu.
     Proszę o pomoc.

     Odpowiedz
     • 20 stycznia, 2021 o 18:19
      Permalink

      Dzien dobry poszukuje pozyczki 55-60 tys na 70 miesiecy jaka wysokosc raty panstwo proponuja
      Dodatkowe zakladania konta w banku nie sa mi potrzebne .interesuje mnie umowa i wyplata na moje konto.dziekuje za odpowiedz

    • 18 maja, 2022 o 15:00
     Permalink

     Witam potrzebuje 2000 na już względnie jutro do 9 rano proszę o kontakt po nr 724017827 bardzo pilne mam stała rentę

     Odpowiedz
   • 25 września, 2020 o 15:43
    Permalink

    Witam, potrzebuję pilnie pożyczki w wysokości 30 000 zł. Pracuje, bez umowy, mam komornika. Proszę o informację na maila.

    Odpowiedz
     • 6 lutego, 2022 o 00:53
      Permalink

      Potrzebuje bardzo pilnie pożyczki w kwocie 8000 zł na wczoraj, na cele zdrowotne, bardzo pilna sprawa, oddam do miesiąca czasu cała kwotę, błagam o kontakt na nr 730 010 537 pozdrawiam

     • 15 kwietnia, 2022 o 10:10
      Permalink

      Witam pilnie potrzebuje pożyczki 3500zl na 3 miesiące z góry dziękuję. Proszę o szybką odpowiedź

   • 29 września, 2020 o 16:00
    Permalink

    Potrzebuje pilnie pomocy finansowej na wczoraj

    Odpowiedz
    • 10 listopada, 2020 o 17:08
     Permalink

     Witam potrzebuje 5000zl na krótki okres proszę o kontakt

     Odpowiedz
    • 18 czerwca, 2021 o 06:28
     Permalink

     Proszę o kontakt pilnie potrzebuję pożyczki w kwocie 4000 z rata 150zl

     Odpowiedz
     • 18 czerwca, 2021 o 06:30
      Permalink

      Witam potrzebuje pożyczki w wysokości 4000 z rata 150 proszę o kontakt

   • 26 października, 2020 o 13:17
    Permalink

    Potrzebuje pożczki w sumie.6000zł

    Odpowiedz
    • 30 października, 2020 o 13:33
     Permalink

     Witam jestem zainteresowana prywatną pożyczką. Proszę o kontakt.

     Odpowiedz
   • 4 listopada, 2020 o 22:16
    Permalink

    Potrzebuję pożyczyć 20 tys na okres 5 lat tylko online bez żadnych przedpłat. Nie chcę też pożyczać od obcokrajowców a ich ofert jest bardzo dużo. Proszę o kontakt tylko osoby z Polski na adres e-mail kasiulek130293@wp.pl
    Bardzo potrzebuje pomocy.

    Odpowiedz
   • 21 listopada, 2020 o 03:29
    Permalink

    Potrzebuje pilnie pozyczki w wysokosci 2.000 zl na rok czasu.
    Prosze o kontakt

    Odpowiedz
    • 29 listopada, 2020 o 12:53
     Permalink

     Witam, potrzebuje jak najszybciej pozyczki na 25000. Prosze o kontakt

     Odpowiedz
   • 24 grudnia, 2020 o 20:17
    Permalink

    witam pilnie szukam pozyczki do 36 tys oboje z mezem posiamy emerytury .Laczna kwota to 3500 netto .

    Odpowiedz
   • 19 lutego, 2021 o 13:54
    Permalink

    Pilnie potrzebuje pożyczki w wysokości 50 tysięcy złotych. Oddam szybko bo w ciągu miesiąca z odsetkami i innymi kosztami które są związane z pożyczka

    Odpowiedz
    • 29 grudnia, 2022 o 17:29
     Permalink

     Dziendobry potrzebuję 8000 tysięcy na 24raty proszę o odpowiedz

     Odpowiedz
   • 26 marca, 2021 o 06:32
    Permalink

    Witam potrzebuje pożyczki na spłatę chwilówek nie mam zdolności kredytowej proszę o kontakt dziękuje

    Odpowiedz
   • 12 maja, 2021 o 17:12
    Permalink

    Witam , prowadzę działalność gospodarczą i na zaraz potrzebuje 20.000, sezon sie zaczął i potrzebuje się dotowarować , dzięki bardzo z góry

    Odpowiedz
    • 8 października, 2021 o 03:50
     Permalink

     Witam. Potrzebuje pozyczki na rozwoj firmy w Austri.

     Odpowiedz
   • 13 lipca, 2021 o 08:40
    Permalink

    Potrzebuje na już 60tys stały dochód pilne proszę o kontakt!!

    Odpowiedz
   • 23 lipca, 2021 o 14:12
    Permalink

    Proszę o kontakt potrzebuje pożyczi 6000 zł od osoby prywatnej bez przepłat .Jestem w BIK/KRD pracuje na czarno za granicą

    Odpowiedz
    • 12 grudnia, 2021 o 16:03
     Permalink

     Witam potrzebuje pomocy finansowej 10000zł na już proszę o kontakt 509759763

     Odpowiedz
    • 31 stycznia, 2022 o 10:30
     Permalink

     Pilnie potrzebuję 30.000 na spłatę zadłużenia

     Odpowiedz
   • 13 grudnia, 2022 o 21:58
    Permalink

    Witam, szukam pożyczki pozabankowej na kwotę 30tys zł. Proszę o odpowiedź mailową

    Odpowiedz
   • 5 stycznia, 2023 o 13:42
    Permalink

    Witam. Potrzebuję pożyczki na dokończenie remontu. Pracuję na umowę o pracę na czas nieokreślony. Dochód to 4500 na rękę miesięcznie. Interesuje mnie kwota 10tys. Rata jaką mogę płacić miesięcznie to 1000-1200zł.

    Odpowiedz
   • 28 stycznia, 2023 o 13:30
    Permalink

    Jestem zainteresowany prywatna pożyczką od uczciwego pożyczkodawcy bez żadnych kruczków czy kombinacji .Proszę o kontakt tel.783 606 081 i wojtek2020wojtek@gmail.com

    Odpowiedz
  • 14 lipca, 2020 o 09:12
   Permalink

   Pilnie potrzebuję pożyczki prywatnej ze względu na negatywna historię

   Odpowiedz
   • 17 lipca, 2020 o 13:06
    Permalink

    Bardzo potrzebuję pomocy w postaci kredytu.Mam komornika i widnieją zapisy w bazach.Potrzebuje około 75tys zł na jak najdłuższy okres czasu.

    Odpowiedz
    • 7 września, 2020 o 12:45
     Permalink

     Potrzebuję pożyczki na wczoraj proszę o kontakt

     Odpowiedz
     • 23 września, 2020 o 07:05
      Permalink

      Potrzebuję pożyczyć 6000zl na 24 miesiące, pod weksel, proszę o kontakt

     • 17 lutego, 2021 o 15:31
      Permalink

      Potrzebna pożyczka do 5000zł na raty.Czekam na kontakt.

     • 26 stycznia, 2023 o 15:31
      Permalink

      Witam potrzebuje 100000 -140000 na spłatę aby mieć jedna ratę
      885 355 740

   • 22 lipca, 2020 o 17:54
    Permalink

    Witam szukam pożyczki na weksel w kwocie 10 tys

    Odpowiedz
    • 22 września, 2020 o 09:02
     Permalink

     Pilne potrzebuje pożyczki na wczoraj w wysokości 5000 . Proszę o kontakt i pomoc

     Odpowiedz
    • 16 lutego, 2021 o 15:27
     Permalink

     Prosze o kontakt potrzebuje pomocy finansowej

     Odpowiedz
     • 31 marca, 2021 o 04:23
      Permalink

      Witam serdecznie Tomasz Litkowiec z tej strony potrzebował bym 30 000
      Tele 695251967

     • 5 listopada, 2021 o 17:54
      Permalink

      Pilnie potrzebuję 2 tys. Znalazłem się w trudnej sytuacji

   • 10 sierpnia, 2020 o 09:06
    Permalink

    Dzień Dobry! Potrzebuję pilnie pożyczki w kwocie 3000 złotych.o

    Odpowiedz
    • 25 września, 2020 o 14:16
     Permalink

     Witam, jak większość ww. osób potrzebuje pożyczki 10.000 zł
     Stały dochód, bez komornika i opóźnień. Tylko dyskrecja hania290511@wp.pl

     Odpowiedz
     • 1 października, 2020 o 17:52
      Permalink

      Witam potrzebuję pożyczki wysokości 30 tys.zł.na okres 72 miesięcy. Posiadam stały dochód

     • 18 grudnia, 2021 o 11:21
      Permalink

      Potrzebuję pożyczki na nowe auto . Interesuje mnie kwota 2,500 € !!! Help!!!

    • 1 października, 2020 o 07:08
     Permalink

     Witam bardzo pilnie potrzebuję 50000 na 120 rat

     Odpowiedz
     • 15 października, 2020 o 05:46
      Permalink

      Potrzebuje 90 000 zł pod weksel, proszę o kontakt

    • 29 listopada, 2020 o 12:53
     Permalink

     Witam, potrzebuje jak najszybciej pozyczki na 25000. Prosze o kontakt

     Odpowiedz
   • 24 września, 2020 o 19:05
    Permalink

    Prosze o udzielenie mi pożyczki
    3500 pieniądze są mi potrzebne mam zaległą chwilowe prosze o pozytywne
    rozpatrzenie mojej prozby

    Odpowiedz
  • 21 lipca, 2020 o 16:44
   Permalink

   Pilnie Witam potrzebuje kredytu na 170 tysięcy na 120 miesiecy nie mam. Wekselu ani nieruchomości. Bez żadnych przedpłat proszę o. Kontakt 517046342

   Odpowiedz
  • 5 sierpnia, 2020 o 09:18
   Permalink

   Witam. Potrzebuje pozyczyc 6000zl na miesiac by splacic zaleglosci i otrzymac kredyt konsolidacyjny. Zadluzylam sie na dzialalnosc gospodarcza i marze zeby uporac sie z tymi dlugami. Oprocz dochodu z dzialalnosci w wysokosci okolo 3000zl miesiecznie pracuje tez na etacie, dochod rowniez 3000zl/msc. Prosze o kontakt na podanego maila, jesli ktos zechcialby mi pomoc.

   Odpowiedz
  • 19 sierpnia, 2020 o 12:00
   Permalink

   Dzień dobry potrzebuje do czwartku pożyczyć 8000 na 4 miesiące mogę z odstkami proszę o pomoc

   Odpowiedz
   • 31 marca, 2021 o 04:24
    Permalink

    Witam serdecznie Tomasz Litkowiec z tej strony potrzebował bym 30 000
    Tele 695251967

    Odpowiedz
  • 24 września, 2020 o 18:16
   Permalink

   Poszukuję pożyczki prywatnej 30.000 zł na 72 miesiące.Staly dochód z umowy o pracę. Proszę o kontakt.

   Odpowiedz
  • 9 października, 2020 o 17:34
   Permalink

   Witam pilnie szukam pożyczki pożyczki na umowę cywilno prawną w kwocie 25000

   Odpowiedz
   • 27 sierpnia, 2022 o 11:35
    Permalink

    Pilnie potrzebuje pożyczki na kwotę 40.000zl.proszę o kontakt

    Odpowiedz
  • 22 października, 2020 o 10:11
   Permalink

   Witam. Potrzebuje 7000 na 5miesiecy.
   Pozdrawiam

   Odpowiedz
  • 26 listopada, 2020 o 06:26
   Permalink

   Pilnie potrzebuje pozyczki pod weksel. Mam umowę o pracę na czas nieokreślony.

   Odpowiedz
  • 7 stycznia, 2021 o 17:12
   Permalink

   Witam pilna pozyczka prywatna17,000 na.mozliwe najdluszy okres mam prace lecz brak zdolnosci kredytowej.

   Odpowiedz
  • 28 stycznia, 2021 o 08:16
   Permalink

   Witam potrzebuje pożyczki w kwocie 5 tysięcy na juz jestem w BIK i KRD nie mam umowy o pracę pracuje na czarno mój dochód miesięczny to 3 tysiące

   Odpowiedz
  • 4 lutego, 2021 o 16:10
   Permalink

   Witam serdecznie. Czytam komentarze i zasady dotyczące takiej pozyczki. Jeżeli jest to możliwe i realne oraz prawdziwe to zgłaszam się z prośbą pozyczki do 3000 tys zł. Pozdrawiam

   Odpowiedz
  • 17 lutego, 2021 o 15:22
   Permalink

   Potszebna pożyczka do 5000zł na raty.Czekam na kontakt.

   Odpowiedz
  • 24 lutego, 2021 o 22:15
   Permalink

   Poszukuje pozyczkę 33000zł./48 miesięcy od osoby prywatnej jestem emerytką mamb 70lat pilnie potrzebuje pomocy . proszę o pilny kontakt :tel.692408767

   Odpowiedz
  • 27 lutego, 2021 o 22:15
   Permalink

   Witam serdecznie chciałabym zapytać o pożyczkę prywatna. Potrzebne 60000 zł. Proszę o kontakt na email. Pozdrawiam

   Odpowiedz
   • 30 grudnia, 2022 o 08:43
    Permalink

    Witam pilnie potrzebuje pożyczki 3,500zl bardzo proszę o kontakt 609 097 117 Pozdrawiam

    Odpowiedz
  • 29 maja, 2021 o 02:49
   Permalink

   Witam jestem zainteresowany ofertą pozyczki proszę o kontakt muj imeil to marekkotkowski1983@gmail.com lub numer telefonu 729760221,pozdrawiam i czekam na wiadomość od panistfa

   Odpowiedz
  • 18 lipca, 2021 o 08:47
   Permalink

   Dzień dobry potrzebuję pożyczki w kwocie 20tys na spłatę innych pożyczek w bankach.
   Pracuje za granicą, posiadam Polską umowę o pracę, moje zarobki są w granicach 8-10tys miesięcznie.

   Proszę o kontakt telefoniczny
   792290245

   Odpowiedz
  • 13 września, 2021 o 17:15
   Permalink

   Witam! Mam na imię Monika baardzo pilnie potrzebuję 80 tys m baardzo proszę o kontakt

   Odpowiedz
  • 6 grudnia, 2021 o 21:35
   Permalink

   Witam udzielam pożyczek prywatnych. Więcej informacji udzielę drogą mailową.

   Odpowiedz
  • 30 stycznia, 2022 o 07:00
   Permalink

   Witam potrzebuje pożyczki gotówkowej 30 tyś na okres 62 miesięcy

   Odpowiedz
  • 3 lutego, 2022 o 09:51
   Permalink

   Witam , potrzebuje 1000€ na 5 rat . Sprawa pilna.

   Odpowiedz
  • 18 marca, 2022 o 13:12
   Permalink

   Witam.
   Potrzebuje pozyczki 5000 zl najlepiej jeszcze tego samego dnia na pilne wydatki dentystyczne.
   Nie mam zadnych dlugow, lecz nie mam oficjanlnie zatrudnienia wiec nie dostane takiej kwoty od banku.
   Najprawdopodobniej w przyszlym badz w nastepnym tygoniu wyjezdzam do pracy do Niemiec I wiem juz teraz ze bede w stanie splacic taka kwote bez zadnego problemu w przeciagu maksymalnie 2 miesiecy.

   Problem w tym ze musze na juz wydac kilka tysiecy na leczenie kanalowe zeba oraz na inne zabiegi dentystyczne (kiretaż, usuniecie osemek) poniewaz chodze z bolacymi zebami i nie moge z tym dluzej zwlekac by nie nabawic sie dalszych komplikacji.
   Mieszkam we Wroclawiu kontakt email wojwojwoj12@aol.com

   Odpowiedz
  • 2 lipca, 2022 o 14:28
   Permalink

   Jestem zainteresowany pilną pożyczką w wysokości 20000 tyś zł na okres co najmniej 60 miesięcy. Bardzo proszę o pilny kontakt i odpowiedź.
   Z poważaniem Dariusz.

   Odpowiedz
  • 13 lipca, 2022 o 06:55
   Permalink

   Dzień Dobry pani bardzo potrzebuje pożyczki w wysokości 5000zł na dogodnych ratach mój email kowalskikrzysztof141@gmail.com lub telefon 539203157 proszę o pilny kontakt Krzysztof Kowalski

   Odpowiedz
   • 13 września, 2022 o 07:26
    Permalink

    Witam proszę o kontakt w sprawie pożyczki

    Odpowiedz
  • 25 lipca, 2022 o 13:44
   Permalink

   Witam, czy dostała Pani pożyczkę proszę o kontakt na meila

   Odpowiedz
  • 28 lipca, 2022 o 12:21
   Permalink

   Pilnie potrzebuje pożyczki 20 tysięcy złotych proszę o kontakt telefoniczny nr 508745525 bardzo pilnie

   Odpowiedz
  • 15 grudnia, 2022 o 10:44
   Permalink

   Witam prosze o kontakt. Potrzebuję 30 tys na juz.

   Odpowiedz
  • 19 grudnia, 2022 o 17:13
   Permalink

   Potrzebuję pilnie pożyczki prywatnej w kwocie 30000zł na okres do 60 miesięcy. Mam stały dochód. Proszę o kontakt.

   Odpowiedz
  • 20 grudnia, 2022 o 19:46
   Permalink

   Proszę o udzielenie mi pożyczki w wysokości 45000 na spłatę chwilowek aby mieć jedną ratę pracuję i mam zabezpieczenia w nieruchomości

   Odpowiedz
  • 29 grudnia, 2022 o 10:43
   Permalink

   Potrzebuje pilnie 4000 zł proszę o pomoc

   Odpowiedz
  • 29 grudnia, 2022 o 13:23
   Permalink

   Potrzebuje pożyczki na dziś 10 tys jaka rata na najdłuższy okres

   Odpowiedz
  • 29 grudnia, 2022 o 13:51
   Permalink

   potrzebuje 5000 zł mam pracę na stałe 3600 netto proszę odp na SMS nr telefonu 691217854

   Odpowiedz
  • 4 stycznia, 2023 o 18:29
   Permalink

   Proszę o kontakt w sprawie pożyczki gdyż jest bardzo zainteresowana.

   Odpowiedz
 • 19 maja, 2020 o 09:08
  Permalink

  Poszukuje pozyczki od osoby prywatnej 70 tys na okres 36 miesiecy

  Odpowiedz
  • 8 lipca, 2020 o 12:18
   Permalink

   Dzień dobry potrzebuję POŻYCZKI 50 tyś zł na dużą ilością rat mam stały dochód

   Odpowiedz
    • 28 września, 2020 o 16:48
     Permalink

     Potrzebuje na juz 8000 tys zl mam zadluzenie w chwilowkach pracuje na czas nieokresowy mam rente inwalidzka stala prosze o kontakt na emaila anna2207612@wp.pl jak najszybciej zebym wiedziala co robic

     Odpowiedz
   • 18 października, 2020 o 14:33
    Permalink

    Witam potrzebuje pożyczki w wysokości 40tys, mogę spłacić dwukrotność pożyczonej sumy w ratach po 2tys miesięcznie. Mam stałą pewna i dobrze płatną pracę.

    Odpowiedz
  • 16 lipca, 2020 o 12:17
   Permalink

   Pilnie potrzebuje pożyczki na 8000 na 36 mc jestem w bazach proszę o szybką odpowiedź.

   Odpowiedz
   • 25 października, 2020 o 19:04
    Permalink

    Potrzebuję pilnie pożyczki 25 tysięcy złotych

    Odpowiedz
  • 29 września, 2020 o 16:52
   Permalink

   Dzień dobry. Potrzebuje pożyczyć 8tys złotych. Mam stały dochód. Ale niestety jestem w biku. Jeżeli jest ktoś w stanie mi pomóc proszę o kontakt

   Odpowiedz
  • 12 maja, 2021 o 17:10
   Permalink

   Witam , prowadzę działalność gospodarczą i na zaraz potrzebuje 20.000, sezon sie zaczął i potrzebuje się dotowarować , dzięki bardzo z góry

   Odpowiedz
 • 19 maja, 2020 o 09:09
  Permalink

  Poszukuję pożyczki na rozpocZęcie działalność 70 tys od osob prywatnych na okres 36 miesiecy

  Odpowiedz
  • 3 czerwca, 2020 o 16:35
   Permalink

   Witam. Potrzebuję pomocy finansowej w wysokości 50000zl. Bardzo proszę o pomoc.

   Odpowiedz
   • 16 czerwca, 2020 o 11:14
    Permalink

    Witam.Potrzebuje pożyczyć 50000zl.

    Odpowiedz
    • 18 czerwca, 2020 o 20:59
     Permalink

     Dzień dobry
     Potrzebuję 5000 zł. Warunki do uzgodnienia, ale wolała bym załatwić wszystko bezpośrednio. Jestem z Warszawy.
     Proszę o kontakt szmidt-iza@wp.pl

     Odpowiedz
     • 29 czerwca, 2020 o 19:40
      Permalink

      Witam potrzebuje pożyczki pilnie w wysokości 5000zł

    • 23 września, 2020 o 05:43
     Permalink

     Witam potrzebuję pożyczki kwota 15 tyś

     Odpowiedz
     • 11 kwietnia, 2022 o 07:13
      Permalink

      Witam serdecznie, pilnie potrzebuje pożyczki 40tys.od osoby prywatnej. Bardzo proszę o kontakt

   • 4 lipca, 2020 o 10:19
    Permalink

    Witam.
    Potrzebuje pożyczki w kwocie 50000na spłatę wszystkich zadluzen gdyż nie jestem w stanie spłacać miesięcznie wszystkiego a jedna rata pomoże odzyskać mi płynność finansowa.BARDZO MI NA TYM ZALEZY PROSZE O KONTAKT.

    Odpowiedz
   • 23 lipca, 2020 o 10:50
    Permalink

    Dzien dobry potrzebuje 20tys pozyczki prywatnej moge placić 350 raty co miesiąc nie mam komornika bez przedplat bez zakladania nowyh kont jezeli ktos moze mi pomóc uczciwie to prosze o wiadomosc jakie wymogi by otrzymac pozyczke s_czekala@wp.pl pozdrawiam.

    Odpowiedz
  • 16 czerwca, 2020 o 05:53
   Permalink

   Potrzebuje pożyczki na już proszę o kontakt

   Odpowiedz
   • 22 czerwca, 2020 o 12:25
    Permalink

    Małgorzata proszę o pożyczkę 7000tys.jestem po rozwodzie pozostalam z długami nie mogę spać jeść na szczęście nam stały dochód mam chwilówki do spłacenia na już bo wejdzie mi Komornik proszę o pożyczkę

    Odpowiedz
    • 30 września, 2020 o 17:36
     Permalink

     Potrzebuję pożyczki na jak najszybciej. Prosił bym o kontakt

     Odpowiedz
   • 24 czerwca, 2020 o 13:54
    Permalink

    Witam szukam pożyczki 3 tys na raty jestem. Osoba pracująca mam. Stały dochód ale złą chistorie bik

    Odpowiedz
   • 26 czerwca, 2020 o 09:12
    Permalink

    Witam potrzebuje pomocy finansowej od osoby prywatnej na już potrzebuje 30000 na spłatę zadłużenia i jestem w stanie płacić 1500 zl ratę jedna miesieczna
    Proszę o kontakt

    Odpowiedz
   • 5 lipca, 2020 o 08:29
    Permalink

    Potrzebuje pozyczki 3 tys zl na raty po 300zl msc, zarabiam 4 tys na reke

    Odpowiedz
    • 29 września, 2021 o 11:37
     Permalink

     Potszebuje pożyczki 5 tys zł na jusz

     Odpowiedz
  • 29 czerwca, 2020 o 15:18
   Permalink

   Witam. Potrzebuje pożyczyć 9.000 na 24 miesiące

   Odpowiedz
   • 16 lipca, 2020 o 14:29
    Permalink

    Witam potrzebuje pożyczyć 2000zl na 6 miesięcy rat.

    Odpowiedz
  • 30 czerwca, 2020 o 22:18
   Permalink

   Pilne potrzebuje pozyczki 40 000 na 200 miesiecy prosze o kontakt

   Odpowiedz
   • 29 lipca, 2020 o 17:24
    Permalink

    Witam, potrzebuję 20000-30000zl na jak najszybciej. posiadam stała pracę i stałe dochody. Pozdrawiam

    Odpowiedz
   • 7 września, 2020 o 19:01
    Permalink

    Marlena potrzebuje pozyczki oko35 tys na splate chwilówki rapida

    Odpowiedz
    • 24 września, 2020 o 12:24
     Permalink

     Potrzebnymi kontakt w sprawie gotowki w wys /600 mój tel 606136170

     Odpowiedz
     • 24 września, 2020 o 12:28
      Permalink

      Pilnie potrzebuje gotówki 600 z przyjazdem do domu konta nie daje bój uż miałam kłopot 606136170

    • 1 lipca, 2021 o 09:50
     Permalink

     Witam potrzebuje pożyczki od osoby prywatnej 7000zl proszę o info można tu znaleźć pomóc z góry dziekuje

     Odpowiedz
  • 12 sierpnia, 2020 o 18:58
   Permalink

   Dzień dobry,
   Potrzebuje pożyczki 1500 złotych na okres 6 miesięcy.

   Odpowiedz
  • 17 sierpnia, 2020 o 19:28
   Permalink

   Potrzebna mi pozyczka bardzo pilne od osoby prywatnej na kwotę 70 tys

   Odpowiedz
  • 20 kwietnia, 2021 o 04:33
   Permalink

   Witam pilnie potrzebuje pożyczyć 1500zl na 3 miesiące zarobki umowa zlecenie 1700zl zła historia kredytowa.
   Tel 787128430

   Odpowiedz
 • 20 maja, 2020 o 15:26
  Permalink

  Potrzebuje pilnie gotówki jestem osobą bezrobotna tymczasowo pracuję na umowę o pracę na czas nieokreślony i jestem zadłużona m złą historię w bazach i nie jestem pewna czy otrzy mam pożyczkę w kwocie 6.500zl i jak długo muszę czekać na decyzje

  Odpowiedz
  • 1 lipca, 2020 o 14:35
   Permalink

   Witam potrzebuje nie dużej pożyczki do 2 tys mam stała pracę zła historie, proszę o kovtakr na email edulol@wp.pl

   Odpowiedz
 • 25 maja, 2020 o 19:47
  Permalink

  Witam potrzebuje pożyczki 5 tys na 24 msc

  Odpowiedz
 • 26 maja, 2020 o 21:01
  Permalink

  Witam na początku przedstawię swoją sytuację. Jestem zapisana w bazach A chciałabym dostać szybko pożyczkę na spłatę strych zadluzen i zostać z jedną pożyczka. Nie mogę liczyć na pożyczkę w bankach ani nigdzie indziej. I bardzo mi zależy na załatwieniu wszystko przez emaila bądź pisząc Tu. Nie chce aby się kto kolwiek z mojej rodziny dowiedział.
  Proszę o napisanie warunków

  Odpowiedz
  • 30 czerwca, 2020 o 01:42
   Permalink

   Witam potrzebuje pilnie pomocy, zostałem zalany przez sąsiada, brak ubezpieczenia, potrzebuje jak najszybciej pożyczki, mam zła historie bik niestety nie mogę wnioskować o pożyczkę!

   Odpowiedz
  • 10 lipca, 2020 o 09:53
   Permalink

   Witam, potrzebuje pożyczki na 30 tysięcy złotych na 72 miesięcy. Bardzo proszę o kontakt

   Odpowiedz
  • 10 lipca, 2020 o 13:05
   Permalink

   Potrzebuję pożyczyć 5000 zł na 24 miesiące.

   Odpowiedz
  • 12 listopada, 2020 o 09:30
   Permalink

   Witam potrzebuje 25000 tys nie mam komornika, mam zly bik, pracuje,oferta na weksel. Poprosze o info

   Odpowiedz
  • 18 grudnia, 2020 o 09:46
   Permalink

   Witam potrzebuje bardzo szybko pożyczki na 5 tys mam złą historię kredytową

   Odpowiedz
 • 31 maja, 2020 o 07:42
  Permalink

  Witam potrzebuje PILNEJ pozyczki na raty. 10000 na 48 miesięcy.Bardzo proszę o kontakt..

  Odpowiedz
  • 16 czerwca, 2020 o 05:54
   Permalink

   Poszukuję pożyczki na juz proszę o kontakt

   Odpowiedz
  • 3 lipca, 2020 o 15:47
   Permalink

   Witam
   Potrzebuję pilnie pożyczki 80tyś zl na spłatę mojego zadłużenia.
   Proszę o kontakt na emaila

   Odpowiedz
  • 7 lipca, 2020 o 08:46
   Permalink

   Witam ! Wszędzie odmawiają mi udzielenia kredytu , tonę w chwilowkach Proszę o pomoc

   Odpowiedz
 • 1 czerwca, 2020 o 14:09
  Permalink

  potrzebuje pozyczki 3000 zl. blagam potrzebuje pilnej pomocy. sama wychowuje 3 dzieci. utrzymuje sie z rodzinego alimentow i 500 plus. pracuje na umowe zlecenie.

  Odpowiedz
  • 24 lipca, 2020 o 19:46
   Permalink

   Witam potrzebuje pożyczki w kwocie 30tys pilnie proszę o kontakt

   Odpowiedz
 • 3 czerwca, 2020 o 15:44
  Permalink

  Dzień dobry
  Potrzebuję pilnie 2 000 zł. Prywatnie. Warszawa i okolice.

  Odpowiedz
  • 20 czerwca, 2020 o 18:27
   Permalink

   Witam potrzebuje pilnie pożyczki prywatnej w kwocie 2500 na okres 12 miesiecy

   Odpowiedz
 • 11 czerwca, 2020 o 20:17
  Permalink

  Witam potrzebuje pozyczyc 5600 zl na splate chwilowek to pilne bardzo prosze o pomoc,probowalem wziac pozyczke ratalna przez internet ale wszystkie wnioski sa odrzucane

  Odpowiedz
  • 24 czerwca, 2020 o 22:04
   Permalink

   Witam. Pilnie potrzebuje pożyczki. Mam wpisy w bazach. Potrzebuję 15000 tys na 48 miesięcy. Proszę o kontakt

   Odpowiedz
   • 1 czerwca, 2021 o 06:46
    Permalink

    Witam , potrzebuje pomocy nawet do 50 tysięcy , podpisze weksel i wolałabym załatwić sprawę w domu. Nie potrafię przez internet

    Odpowiedz
    • 17 stycznia, 2023 o 13:58
     Permalink

     Witam. Proszę o kontakt w sprawie pożyczki.

     Odpowiedz
 • 16 czerwca, 2020 o 10:12
  Permalink

  Witam potrzebuje pożyczki 60tys zł na 6lat proszę o kontakt

  Odpowiedz
  • 30 czerwca, 2020 o 14:58
   Permalink

   Witam potrzebuje 10 tysiecy na 72 miesiace

   Odpowiedz
  • 5 sierpnia, 2020 o 14:32
   Permalink

   Witam. Potrzebuje pilnie pozyczki w kwocie 3tyś na okres 6 miesięcy. Proszę o odpowiedź.

   Odpowiedz
 • 18 czerwca, 2020 o 04:24
  Permalink

  Dzień dobry
  Potrzebuje pożyczyć 10 000 tys zł .Nie mam zdolności kredytowej .Pracuje na czas określony i moge spłacać w ratach.Wystawiłam dzialkę na sprzedaż jak tylko sprzedam to oddam od reki.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
 • 18 czerwca, 2020 o 12:45
  Permalink

  Witam potrzebuję pożyczke na 60 000zl.na 82 – 94mies.

  Odpowiedz
 • 22 czerwca, 2020 o 11:43
  Permalink

  Witam potrzebuję 200000zł na 20 lat i procent. Mam stałą pracę od 31 lat na umowę na czas nieokreślony. Proszę o kontakt.

  Odpowiedz
 • 22 czerwca, 2020 o 18:17
  Permalink

  Potrzebna pilnie pożyczka od prywatnego inwestora na weksel lub umowę jeśli jest taka możliwość proszę o kontakt na maila mkatarzyna577@gmail.com

  Odpowiedz
  • 29 czerwca, 2020 o 17:50
   Permalink

   Witam serdecznie. Potrzebuję 8000 zł na 48 miesięcy. Proszę o pomoc. Pracuję na umowę zlecenie. Mam 2200 zł. Bardzo proszę o kontakt klwi2@wp.pl. Pilne. Pozdrawiam

   Odpowiedz
   • 1 kwietnia, 2021 o 08:44
    Permalink

    Witam! Pilnie potrzebuje pożyczki na kwotę 5000 zł. Teraz stałe wpływy(500 plus na dwójkę dzieci, kosiniakowe, alimenty) – w sumie 2500 zł i zarobek do ręki (udzielam korepetycji)

    Odpowiedz
  • 1 lipca, 2020 o 14:36
   Permalink

   Witam potrzebuje pożyczki na ok 2 tys max na 4-6 miesięcy jestem z Radomia mam stała pracę ale zła historie

   Odpowiedz
 • 26 czerwca, 2020 o 09:08
  Permalink

  Witam potrzebuje pożyczki gotówkowej. Banki odmawiają mi kredytu poniewaz brak zdolności kredytowej…. mam.zbyt niskie dochody na konto (resztę wplaty dostaje do ręki) ….potrzebuje jedna większą pożyczkę na spłatę chwilówki i drugą cześć na remont. Czy jest w stanie mi jakoś Pan pomóc? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź

  Odpowiedz
 • 29 czerwca, 2020 o 16:12
  Permalink

  Witam serdecznie. Potrzebuję 8000 zł na 48 miesięcy. Umowa zlecenie 2200 zł na rękę. Bardzo proszę o pomoc. Pilna sprawa. Pozdrawiam. Proszę o kontakt.
  klwi2@wp.pl

  Odpowiedz
 • 30 czerwca, 2020 o 19:51
  Permalink

  Witam potrzebuję 15 tys jakie warunki? Mam dochód z pracy 2500 zł ale bez umowy i zasiłek rodzinny 1300 zł proszę o kontakt.

  Odpowiedz
 • 30 czerwca, 2020 o 20:29
  Permalink

  Witam proszę o pomoc potrzebuję pilnie 10000 zł na okres 24 m-cy posiadam emeryturę i prowadzę 1- osobową działalność

  Odpowiedz
 • 3 lipca, 2020 o 16:33
  Permalink

  Witam ! pilnie potrzebuję pożyczki w sumie 5000 zł , czekam na zabieg kolana kilka lat. Jeśli szybko nic nie zrobię nie będę chodzić samodzielnie a mieszkam sama i jestem zdana na własne siły . Proszę o kontakt .

  Odpowiedz
 • 4 lipca, 2020 o 12:43
  Permalink

  Witam,pilnie potrzebuję pożyczki w kwocie 15000tyś złotych.Mam stały dochód.Proszę o kontakt.

  Odpowiedz
  • 13 sierpnia, 2020 o 15:22
   Permalink

   Dzien dobry. Bardzi pilnie potrzebuje pozyczki 20.000 zl na dluzszy okres ze splata w ratach do 36 mies. Staly dochod. Prosze o pilny kontakt

   Odpowiedz
 • 4 lipca, 2020 o 12:43
  Permalink

  Witam potrzebuje pożyczki w kwocie 10000 zł. Jestem w bazach więc banki odpadają. Będę spłacać w ratach. madzia175@o2.pl

  Odpowiedz
 • 8 lipca, 2020 o 08:57
  Permalink

  Witam, potrzebuje pilnie pożyczki na kwotę 30 000zł. Stały udokumentowany dochód.

  Odpowiedz
 • 8 lipca, 2020 o 12:19
  Permalink

  Dzień dobry potrzebuję POŻYCZKI 50 tyś zł na dużą ilością rat mam stały dochód

  Odpowiedz
  • 6 grudnia, 2020 o 10:55
   Permalink

   Witam potrzebna mi pożyczka 190 tyś. na 240 miesięcy na jaki procent i jak długo czeka się na przelew.

   Odpowiedz
 • 9 lipca, 2020 o 19:32
  Permalink

  Witam.Potrzebuje pilnie pożyczki w kwocie 15000tyś zł.Proszę o pilny kontakt.

  Odpowiedz
 • 10 lipca, 2020 o 06:19
  Permalink

  Pilnie potrzebuję pożyczki na kwotę 40 000zł na okres 48 miesięcy. Mam stały dochód i wpisy w bazach ze względu na chwilówki. Pieniędzy potrzebuję na już, bo komornik wisi mi nad głową. Proszę o szybki kontakt. Dziękuję

  Odpowiedz
 • 10 lipca, 2020 o 17:05
  Permalink

  Witam. Potrzebuje pożyczki 15 tys. Na okres 36 miesięcy. Proszę o KONTAKT

  Odpowiedz
   • 26 lipca, 2022 o 08:11
    Permalink

    Potrzebuję na dosłownie trzy miesiące pożyczyć pilnie około 80 tys. oczywiście na procent.

    Czekam na kontakt.
    Pozdrawiam.

    Odpowiedz
 • 12 lipca, 2020 o 14:24
  Permalink

  Witam,poszukuje pożyczki w kwocie 10.000, jestem zatrudniona na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1950 zl netto , alimenty 1000 zl oraz zasiłek 500plus .W chwili obecnej nie posiadam żadnych zobowiązań kredytowych .Niestety niski scoring w bik , w związku z nieterminowa spłatą kredytu w przeszłości .Inne bazy czyste

  Odpowiedz
 • 12 lipca, 2020 o 16:31
  Permalink

  Witam pilnie potrzebuje pożyczki w wysokości 5000 na 6 miesięcy

  Odpowiedz
  • 31 lipca, 2020 o 11:50
   Permalink

   Dzień dobry, potrzebuje na już pozyczyć 10 000. Mam stałą prace i dochód. Bardzo prosze o kontakt

   Odpowiedz
  • 12 sierpnia, 2020 o 11:47
   Permalink

   Witam, potrzebuje pożyczkę na kwotę 8000 zł.

   Odpowiedz
 • 19 lipca, 2020 o 03:39
  Permalink

  Witam potrzebuję pożyczki wysokości 30tys.zł.na okres 72 miesiecy.

  Odpowiedz
 • 21 lipca, 2020 o 15:33
  Permalink

  witam potrzebuję 10 tysięcy na jak najdluższy okres, jestem w bik i krd , najlepiej prywatna

  Odpowiedz
 • 22 lipca, 2020 o 02:04
  Permalink

  Witam poszukuje pożyczki na kwotę 8 tyś . Jestem w BIK I KRD. Prowadzę własną działalność, posiadam wysokie zarobki .

  Odpowiedz
 • 22 lipca, 2020 o 17:55
  Permalink

  Witam szukam pożyczki na weksel w kwocie 10 tys na 24 raty miesieczne

  Odpowiedz
 • 28 lipca, 2020 o 17:33
  Permalink

  potrzebuje pozyczki 85tys moge spłacac w ratach po 1000 zl na dłuzszy okres. Moj adres ela6211@o2.pl

  Odpowiedz
  • 29 września, 2020 o 08:01
   Permalink

   Potrzebuje pilnie pomocy finansowej na wczoraj

   Odpowiedz
   • 29 września, 2020 o 08:05
    Permalink

    Potrzebuje pilnie pomocy finansowej na wczoraj

    Odpowiedz
 • 4 sierpnia, 2020 o 15:17
  Permalink

  Potrzebuję pożyczki w kwocie 35000 zł na spłatę moich zobowiązań. Jestem w stanie płacić miesięcznie około 800 zł. Moje dochody to około 3300 zł. Proszę o kontakt.

  Odpowiedz
 • 6 sierpnia, 2020 o 18:47
  Permalink

  Witam pilnie potrzebuję pożyczki prywatnej do 60000 zł na dłuższy okres. Mam stałą pracę ,i dodatkowe źródła dochodów. Proszę o szybki kontakt.

  Odpowiedz
  • 19 października, 2020 o 14:00
   Permalink

   Witam pilnie potrzebuję pożyczki 5 tyś na rok. Proszę o kontakt

   Odpowiedz
 • 7 sierpnia, 2020 o 08:01
  Permalink

  Potrzebuję 30000 tys na juz na48 rat

  Odpowiedz
 • 13 sierpnia, 2020 o 15:17
  Permalink

  Dzien dobry. Bardzi pilnie potrzebuje pozyczki 20.000 zl na dluzszy okres ze splata w ratach do 36 mies. Staly dochod. Prosze o pilny kontakt

  Odpowiedz
 • 17 sierpnia, 2020 o 19:42
  Permalink

  Potrzebuje pilnie pożyczki od prywatnych inwestorów na kwotę 70 tys mam wpisy w BIK i nie mogę nigdzie dostać pożyczki Marzena czekam na szybką odpowiedź na mejla

  Odpowiedz
 • 19 sierpnia, 2020 o 14:55
  Permalink

  witam prosze o kontakt sprawa pilna potrzebne od 4o do 130 tys na dluzszy okres moge placici po 1000 miesiecznie

  Odpowiedz
 • 31 sierpnia, 2020 o 10:39
  Permalink

  Potrzebuję 26 tys na spłatę chwilówek proszę o kontakt.

  Odpowiedz
 • 3 września, 2020 o 17:34
  Permalink

  Witam ! pilnie potrzebuję pożyczki 5000 zł . Proszę o kontakt mail.

  Odpowiedz
 • 8 września, 2020 o 08:05
  Permalink

  Witam bardzo potrzebuje gotówki prosze o kontakt

  Odpowiedz
 • 9 września, 2020 o 06:29
  Permalink

  Witam jestem zainteresowana pożyczka 50 tys proszę o kontakt

  Odpowiedz
 • 22 września, 2020 o 17:05
  Permalink

  Witam. Pilnie potrzebuję pożyczki w kwocie 40 000zł. Jestem w stanie spłacać po 2 000 zł miesięcznie.

  Odpowiedz
 • 23 września, 2020 o 07:26
  Permalink

  Dzień dobry,
  Potrzebuję 40 000 na dwa lata, odsetki mogę spłacać na bieżąco.

  Odpowiedz
 • 25 września, 2020 o 16:28
  Permalink

  witam pilnie potrzebuje pozyczki 150 tys jestem uczciwy i tylko podpisuje umowe na spotkaniu i tak tez zostaje udzielona gotóka 721600152

  Odpowiedz
  • 7 października, 2020 o 14:19
   Permalink

   Witam potrzebuje pilnie kredyt od prywatnego inwestora proszę o pilny kontakt

   Odpowiedz
  • 26 stycznia, 2023 o 10:57
   Permalink

   Potrzebuje 20tys na już na max okres.

   Odpowiedz
 • 27 września, 2020 o 15:22
  Permalink

  Pilnie potrzebuję pożyczki w kwocie 6000 złotych mogę spłacać co miesiąc po 400zlotych

  Odpowiedz
 • 28 września, 2020 o 10:25
  Permalink

  Potrzebuje gotówki na inwestycję. Proszę o kontakt.

  Odpowiedz
 • 7 października, 2020 o 15:02
  Permalink

  Potrzebuję pożyczki w wysokości 11 tyś. N okres 3 lat.

  Odpowiedz
 • 9 października, 2020 o 10:24
  Permalink

  Witam.Blagalnie potrzebuję pożyczki w wys.8000 na uczciwych warunkach na okres ok.36 miesięcy w zależności od wysokości raty miesiesiecznej.

  Odpowiedz
  • 4 sierpnia, 2021 o 13:35
   Permalink

   Witam serdecznie potrzebuję pożyczki w wysokości 1400 zł. na opłaty
   600 055 523

   Odpowiedz
 • 13 października, 2020 o 20:54
  Permalink

  Witam.
  Pilnie potrzebuję 3500 zł.

  Proszę o kontakt

  Odpowiedz
 • 19 października, 2020 o 13:26
  Permalink

  pilnie potrzebuje pożyczki 15000 zł jestem w baz i mam zajecie komornicze proszę o kontakt

  Odpowiedz
 • 21 października, 2020 o 07:11
  Permalink

  Potrzebuję pożyczki na już. Może być wysoki procent. Bez baz itp. 3000-4000 zł

  Odpowiedz
  • 17 maja, 2021 o 14:25
   Permalink

   Potrzebuje od razu pozyczyć 4000 na okres 60 miesięcy

   Odpowiedz
 • 26 października, 2020 o 16:26
  Permalink

  Witam potrzebuje pożyczki w kwocie 1500zl.bardzo proszę o kontakt

  Odpowiedz
 • 17 listopada, 2020 o 14:29
  Permalink

  Witam,
  Potrzebuje pożyczki w wysokości 15 tyś mam stały dochód sprawa pilna.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
   • 15 maja, 2021 o 15:56
    Permalink

    Potrzebuję pożyczki bez BIK, bez krd ,bez zastawienia ,bez przedpłat,bez wpłacania jakiś kwoty ,u osoby prywatnej uczciwej przelew bankowy tego samego dnia
    Na moje konto bankowe
    Potrzebuję na pilnie 600zl
    Email topsy.winter@gmail.com

    Odpowiedz
 • 26 listopada, 2020 o 11:10
  Permalink

  Witam, potrzebuję pilnie 50 tys. praktycznie na już. Prosze o pilną odpowiedź

  Odpowiedz
 • 29 listopada, 2020 o 10:26
  Permalink

  potrzebuję pożyczki do 2 grudnia.. kwota 10000 okres spłaty 3 lata

  Odpowiedz
 • 29 listopada, 2020 o 12:54
  Permalink

  Witam potrzebuje jak najszybciej pozyczki 25000. Prosze o kontakt

  Odpowiedz
 • 30 listopada, 2020 o 14:03
  Permalink

  Proszę o kontakt. Poszukuję pożyczki prywatnej bez przedpłat. Dochód z umowy o pracę,krokodyle123@gmail.com

  Odpowiedz
  • 17 lutego, 2021 o 06:47
   Permalink

   Witam proszę o kontakt jestem zainteresowany którąś opcją co Pan proponuje. Jak jest możliwość to jak najszybciej proszę o kontakt skejcik35@wp.pl/739025043

   Odpowiedz
 • 8 grudnia, 2020 o 13:19
  Permalink

  Wnioskowana kwota to 60 000 na 36rat – na wykup udziałów nieruchomości. Stałe dochody powyżej 10tys

  Odpowiedz
 • 18 grudnia, 2020 o 12:11
  Permalink

  ,Pilnie potrzebuję pożyczki w wysokości 25000,- PLN, pod weksel ,na okres 24 rat , w skali 24 % rocznie, proszę o szybki kontakt
  mail: zbigniew.n.0205@gmail.com , tel.512007768

  Odpowiedz
 • 2 marca, 2021 o 17:11
  Permalink

  Witam, oferuję pożyczkę prywatną bez weryfikacji w bazach dłużników (brak BIK, brak KRD)
  Przyjmuję klientów, którzy prowadzą czynności komornicze. Plik
  oferta skierowana jest również do emerytów i rencistów

  Odpowiedz
  • 28 września, 2021 o 22:57
   Permalink

   Witam bardzo pilnie potrzebuje pożyczki 25 30 tyś bardzo proszę o odpowiedź

   Odpowiedz
  • 24 grudnia, 2021 o 08:40
   Permalink

   Dzień dobry!
   Poszukuję 40 – 50 tysięcy zł. bez baz na raty
   To jest kwota która pozwoli mi pozbyć się problemu
   Mam zaległości, nie mam komornika
   Mam dwa źródła dochodów działalność gospodarcza i emerytura
   telefon: 512196471
   MAIL: andrzejgerono@o2.pl

   Odpowiedz
  • 18 maja, 2022 o 13:57
   Permalink

   Witam. Czy jest możliwość otrzymać pożyczkę? Pozdrawiam. Tel. 579959173 Proszę o kontakt.

   Odpowiedz
 • 10 marca, 2021 o 11:23
  Permalink

  Potrzebuję pożyczki 3 tys zł mam zilki w kwocie 2100zl i praca na czarno 2700 czy jest szansa

  Odpowiedz
 • 22 marca, 2021 o 17:01
  Permalink

  Dzien dobry bardzo potrzebuje pomocy finansowej jesli oferta jest aktualna poprosze o pilny kontakt 606896764

  Odpowiedz
 • 22 marca, 2021 o 17:09
  Permalink

  Dzien dobry potrzebuje pomocy finansowej jesli oferta jest aktualna poprosze o kontakt jak najszybciej 606896764

  Odpowiedz
 • 22 marca, 2021 o 19:54
  Permalink

  potrzebuje pomocy finansowej padlam ofiara wyludzenia potrzebuje pilnie10 tys poprosze o pilny kontakt

  Odpowiedz
  • 20 kwietnia, 2021 o 04:14
   Permalink

   Witam pilnie potrzebuje pożyczyć 1500zl na 3 miesiące zarobki umowa zlecenie 1700zl. zła historia kredytowa .

   Odpowiedz
   • 12 czerwca, 2021 o 11:52
    Permalink

    Witam potrzebna mi dosłownie na już kwota w wysokości 5000zł prosił bym o pomoc .

    Odpowiedz
 • 20 kwietnia, 2021 o 07:50
  Permalink

  Witam. Potrzebuję pożyczyć prywatnie 5tys zł na działalności gospodarczej

  Odpowiedz
 • 29 kwietnia, 2021 o 17:04
  Permalink

  Pilnie potrzebuję ppożyczki prywatnej 50.000.- złotych. PProszę o pilny kontakt meilowy na adres: zofia.wozniak 1@o2.pl

  Odpowiedz
  • 23 czerwca, 2021 o 17:14
   Permalink

   Pilnie potrzebuję 25000
   Posiadan stały dochód
   Gwarantuje uczciwość

   Odpowiedz
 • 8 czerwca, 2021 o 14:45
  Permalink

  Poszukuję osoby prywatnej, która udziela pożyczek pozabankowych.

  -na dowód tylko wniosku wpisany i umówie

  -bez baz, dla zadłużonych
  Bez przedpłat
  bez weksla
  Bez zastawiania
  Bez skanu dowodu tożsamości
  -bez zakładania nowego konta w banku
  – 12tysiecy /20 miesięcy
  -zależy mi na czasie
  topsy.winter@gmail.com

  Odpowiedz
 • 8 lipca, 2021 o 05:17
  Permalink

  Witam. Potrzebuję wsparcia finansowego w kwocie 9000 zł na spłatę zadłużenia za mieszkanie.
  Dopiero co zacząłem pracę ale właściciel nie chce się porozumieć co do spłaty zadłużenia i zażądał spłaty całkowitej natychmiast.
  Powyższą kwotę na ustalonych warunkach oddam w 24 miesiące.
  Jeżeli jest ktoś w stanie pomóc proszę o kontakt: mlepczynski1@gmail.com
  Pozdrawiam
  Maciej

  Odpowiedz
 • 26 lipca, 2021 o 07:50
  Permalink

  Witam potrzebuję pożyczyć 20.000 zł miesięcznie mogę spłacać po 1000.-zl. sprawa pilna czekam na ofertę dzięki.

  Odpowiedz
 • 26 lipca, 2021 o 07:53
  Permalink

  Proszę i udzielenie pożyczki w kwocie 20.000zl miesięcznie mogę spłacać po 1000.-zl sprawa pilna czekam na ofertę dziękuję.

  Odpowiedz
  • 10 listopada, 2021 o 13:53
   Permalink

   Pilnie potrzebuję prywatnej pożyczki bez przedplat 20tys na spłatę komornika i operacje dziecka email patbud33@wp.pl tel 576945699 wcześniejszy kontakt proszę sms

   Odpowiedz
   • 2 stycznia, 2023 o 03:53
    Permalink

    Witam proszę o porzyczka w kwocie 15tys mam umowę na czas nieokreślony

    Odpowiedz
 • 6 sierpnia, 2021 o 08:45
  Permalink

  Witam bardzo pilnie potrzebuje pożyczki w wysokości ok 50 tysięcy złotych proszę o kontakt mailowy 1107ania@o2.pl

  Odpowiedz
  • 9 sierpnia, 2021 o 21:16
   Permalink

   Jestem prywatnym pożyczkodawcą. Udzielam pożyczek poważnym osobom i firmom na niskie oprocentowanie z miesięczną lub roczną całkowitą spłatą, o którą możesz ubiegać się przez e-mail, jeśli jesteś zainteresowany.

   Odpowiedz
 • 17 sierpnia, 2021 o 13:03
  Permalink

  Jestem zainteresowana kwotą 30000 zł ( ratę miesięczna którą mogę płacić- do 1000 zł) Proszę o informację.

  Odpowiedz
 • 18 sierpnia, 2021 o 16:13
  Permalink

  Witam interesuje mnie 15000 zł na 48 miesięcy, złą historia kredytowa nie pozwala mi skorzystać z ofert banków i pożyczek typu chwilówki. Proszę o kontakt gawron121@gmail.com

  Odpowiedz
 • 24 sierpnia, 2021 o 13:49
  Permalink

  Witam. Poprosiłabym o kontakt pod adres : zuziajozwiak43@gmail.com w celu przekazania jak i uzyskania szczegółów. Z góry informuję iż nie mogę przyjąć pomocy pod zastaw.

  Odpowiedz
 • 27 sierpnia, 2021 o 12:17
  Permalink

  Ciężar problemów powoli przygniata mnie do ziemi i jeszcze moje długi co się dłuższą bez końca. Każdy wie jak w Polsce jest że jest ciężko ze jest źle. Chciałbym znów wyjechać za granicę i czuć że jestem młody niesproblemowany ale teraźniejszość wogole w tym nie pomaga. Czy znalazł by się inwestor który pozyczy mi 10000zl w dogodnych ratach nie dłużej niż 3 lata? Proszę o kontakt

  Odpowiedz
 • 3 września, 2021 o 21:13
  Permalink

  Witam serdecznie. Potrzebuje pilnie pożyczyć 1600 zł. Pracuje zdalnie ale jestem w trakcie szukania pracy na etat.
  costam559@gmail.com

  Odpowiedz
 • 15 września, 2021 o 16:39
  Permalink

  Oferuję pożyczkę od 1000 do 500 000 zł

  Odpowiedz
 • 29 września, 2021 o 09:10
  Permalink

  Witam jestem zainteresowany pożyczką na 10 lat z ratą miesięczną 750 zł…
  Co daje 9000 tyś rocznie a w przeciągu 10 lat 90000 tyś.
  Kwotę jaką potrzebuje to 65 tysięcy zł więc 25 tysięcy zysku dla Państwa. Dodatkowo będę chciał spłacić szybciej więc możliwe zarobienie 25 tysięcy szybciej. Forma podpisania umowy Notariusz lub weksel.

  Nie zakładam żadnych kont bankowych.
  Nie daje przedpłat.
  Nie interesują mnie programy ulga od długów itp.

  Więc jeżeli to poważna i uczciwa oferta, proszę o informację zwrotną czy warunki pasują.
  kkris8914@gmail.com

  Odpowiedz
  • 15 grudnia, 2022 o 08:12
   Permalink

   witam odpowiedział i pomógł ktoś Panu??

   Odpowiedz
 • 2 października, 2021 o 11:24
  Permalink

  Szukam prywatnego finansowania,wiek-36 lat,dochody 2900zł/netto miesięcznie,umowa o pracę,woj.śląskie- Bielsko-Biała
  w razie pytań proszę o telefon lub meil aby uzgodnić kwotę i ratę,
  509256661
  artur6dudys@gmail.com

  Odpowiedz
 • 9 października, 2021 o 05:48
  Permalink

  Danuta Kaczmarek
  Prosze o kontakt potrzebne okolo 15-20tys na splate wszystkich zoobowiazan do kupy mozliwosc splaty rat po ponad 1000zl miesiecznie

  Odpowiedz
 • 20 listopada, 2021 o 12:04
  Permalink

  Witam potrzebuje pożyczki około 25000 na uregulowanie zaległości jestem na własnej działalności gospodarczej przychód jest dość duży bo pracuje za granicą proszę o kontakt kamil.gwardiak@wp.pl

  Odpowiedz
  • 29 grudnia, 2021 o 16:01
   Permalink

   Witam Proszę o kontakt pilnie potrzebuje pożyczki

   Odpowiedz
 • 28 grudnia, 2021 o 16:18
  Permalink

  Potrzebuje pożyczki Michał 20000zł na lat 605535591

  Odpowiedz
 • 29 grudnia, 2021 o 18:37
  Permalink

  Proszę o pilną pozyczke . Prowadzę działalność kosmetologiczną. Chce wyjść z zadłużenia chwilówek 25000 . Proszę o pomoc

  Odpowiedz
  • 16 stycznia, 2022 o 09:03
   Permalink

   Witam potrzebuje pożyczki około 20000zł dochod mam z własnej działalności gospodarczej

   Odpowiedz
 • 13 stycznia, 2022 o 08:30
  Permalink

  Dzień dobry jestem zainteresowana pożyczka

  Odpowiedz
  • 6 lutego, 2022 o 00:43
   Permalink

   Potrzebuje bardzo pilnie pożyczki w kwocie 8000zl na cele zdrowotne, na wczoraj…oddam do 1 miesiąca czasu to bardzo nagła sprawa, błagam o szybki kontakt, jak najszybciej nr telefonu 730 010 537

   Odpowiedz
 • 2 lutego, 2022 o 20:49
  Permalink

  Witam. Potrzebuje 150tyś na 120 rat lub 25tyś na 48 rat.

  Odpowiedz
  • 21 stycznia, 2023 o 16:50
   Permalink

   Dzień dobry,
   potrzebuje pożyczki prywatnej w wysokości 5000zl. Jestem w BIK i KRD, mam stałą pracę i dobre zarobki. Proszę o kontakt

   kaczmarek.inlok@gmail.com

   Pozdrawiam

   Odpowiedz
 • 13 lutego, 2022 o 12:27
  Permalink

  Witam potrzebuje pożyczyć 39 tyś na 48 miesięcy

  Odpowiedz
  • 26 lutego, 2022 o 23:32
   Permalink

   Witam. Zacznę od tego że dawno miałem kłopoty ze spłata, komornik… Na dzień dzisiejszy splacony komornik i pożyczki zaległe w całości. Została jedna z rata 200zl spłaca a regularnie. I zadłużenie w heimondo na kwotę 2100zl. Pracuje od 6 lat na umowę na czas nie określony w branży przemysł ciężki.-arceroll Mittal. Zajmuje się dodatkowo odzyskiem met.szlachetnych. Aby było to opłacalne trzeba pozyskać surowiec. Mam znajomości gdzie zaopatrzam się regularnie. Potrzebuję pożyczki na inwestycje w surowiec(opcja zyskówna) w kwocie około 10.000zl na okres do 24 miesięcy max. Rozpatrze każda ofertę. Raty, odsetki a potem kapitał, marzę, weksel i inne. Proszę o kontakt email bądź SMS 516 341 312. Mężczyzna 36lat z Krakowa. Z góry dziekuje

   Odpowiedz
 • 24 lutego, 2022 o 13:55
  Permalink

  Dzień Dobry
  Poszukuję prywatnej pożyczki w wysokości 50000zł. Posiadam umowę na czas nieokreślony. Proszę o kontakt

  Odpowiedz
 • 14 kwietnia, 2022 o 17:02
  Permalink

  witam mam bardzo ciezka sytuacjie finasowa mam 5 kredytow z ktorymi juz sobie nie radze zaplatalem sie w wir dlugow ostani kredyt wzielem dla mamy zeby jej pomoc bo ciezko chorowala ale nie zdrzylem jej pomoc bo umarla pwynajmuj mieszkanie jest mi bardzo ciezko prosze mi pomoc

  Odpowiedz
  • 2 lipca, 2022 o 14:04
   Permalink

   Witam, mam na imię Dariusz. Jestem zainteresowany pożyczką w wysokości 15000 tyś na okres co najmniej 60 miesięcy

   Mój adres e-mail: bumi01@interia.pl

   Proszę o pilny kontakt.

   Odpowiedz
 • 18 sierpnia, 2022 o 08:04
  Permalink

  Witam potrzebuję pożyczki w kwocie 10 000
  Posiadam wpisy w bazach .
  Mam umowę o pracę .
  Proszę o kontakt telefoniczny 503374406

  Odpowiedz
 • 24 sierpnia, 2022 o 14:25
  Permalink

  Witam
  Pilnie potrzebuje pożyczki 24tys zł na 3lata. Uczciwie na umowę. Mój numer telefonu 579959173 Pozdrawiam.

  Odpowiedz
 • 21 września, 2022 o 12:55
  Permalink

  Witam. Proszę o kontakt. Potrzebuję pożyczki na 24 miesiące.

  Odpowiedz
  • 20 stycznia, 2023 o 14:34
   Permalink

   Pilnie potrzebne 40000
   Mam działalność od półtora roku

   Odpowiedz
 • 11 grudnia, 2022 o 19:38
  Permalink

  Witam
  Potrzebuję pilnie pożyczki w kwocie 4000zl na okres 36rat spłaty. Mam stały dochód z umowy o pracę, proszę o kontakt

  Odpowiedz
 • 13 grudnia, 2022 o 19:22
  Permalink

  Witam , interesuje mnie kwota 2-3tys na 4-6msc. Prosze o kontakt

  Odpowiedz
 • 14 grudnia, 2022 o 15:22
  Permalink

  Potrzebuję pożyczki w wysokości 16000 zł na spłatę bieżących zadłużeń w trybie pilnym, poprostu chce płacić jedna rate a nie kilkan
  Bez baz,bez zakładania kont oraz opłat.
  Posiadam umowę o pracę na czas określony.
  Moniss166@wp.pl

  Odpowiedz
 • 15 grudnia, 2022 o 03:07
  Permalink

  Pilnie potrzebuję pożyczki 40-50 tys zł. Jestem uczciwą osobą. Mam stały dochód

  Odpowiedz
 • 15 grudnia, 2022 o 08:14
  Permalink

  witam pilnie potrzebuje 15 tys. zł na dziś.. prosze o szybki kontakt 731875968

  Odpowiedz
 • 15 grudnia, 2022 o 17:49
  Permalink

  Dobry wieczór. Pilnie potrzebuję pożyczki od 1000zł. Do 1500zł. Mieszkam i pracuję w Holandii przez firmę Otto Workforce eu. Zacząłem pracę i jestem bez gotówki do życia a pierwsze wynagrodzenie otrzymam przed świętami dlatego też zwracam się z prośbą o jak najszybszą odpowiedź względem pożyczki.
  Pod numerem telefonu
  +48 513097140
  Bądź przez Gmaila
  marcinzegzula85@gmail.com z poważaniem Marcin Zegzuła

  Odpowiedz
 • 16 grudnia, 2022 o 11:46
  Permalink

  Witam. Pilnie potrzebuje porzyczki 12000 na 36 rat na spłate chwiluwek proszę o odpowiedź. Pozdrawiam.

  Odpowiedz
 • 17 grudnia, 2022 o 07:47
  Permalink

  Czy potrzebujesz pożyczki, aby uregulować rachunki lub rozwiązać problem finansowy? jeśli tak, skontaktuj się z nami teraz pod adresem: tw1754392@gmail.com, aby uzyskać więcej informacji. WhatsApp: +254716866840

  Odpowiedz
 • 19 grudnia, 2022 o 09:22
  Permalink

  Poszukuję uczciwej pożyczki 40 tys zł. Mam stałą pracę, jednak spłacając długi ex męża sama wpadłam w spiralę. Teraz jest to sprawa pilna.
  Mój mail
  danutalebioda@gmail.com

  Odpowiedz
 • 20 grudnia, 2022 o 05:17
  Permalink

  Witam serdecznie potrzebowalbym pozyczyc około 30 tys sprawa jest bardzo bardzo pilna proszę o pomoc i kontakt

  piotrwieszolek88@gmail.com
  517846973

  (Ktos rzeczywiscie tu znalazl)

  Odpowiedz
 • 23 grudnia, 2022 o 05:30
  Permalink

  Pilnie potrzeboje pożyczki prywatnej.
  40000 zł na 2-3 lata
  Proszę o kontakt
  787191803

  Odpowiedz
 • 28 grudnia, 2022 o 15:37
  Permalink

  Potrzebna pozyczka 30000 na spłatę chwilówek mam firmę która dobrze prosperuje pisać na email proszę

  Odpowiedz
 • 28 grudnia, 2022 o 17:20
  Permalink

  Witam pilnie potrzebuję pożyczki w wysokości 4tysiecy.

  Odpowiedz
 • 29 grudnia, 2022 o 19:19
  Permalink

  Witam potrzebuje pilnie 30tys na najdłuższy okres spłaty mam umowę na czas nieokreślony

  Odpowiedz
 • 4 stycznia, 2023 o 19:41
  Permalink

  Witam serdecznie potszeboje 30tys na 60mcy. Pracoje na umowę zlecenie mam komornika spłacam proszę o kontakt mariusz.indyk@onet.pl

  Odpowiedz
 • 5 stycznia, 2023 o 13:47
  Permalink

  Potrzebuję pożyczki mam umowę o pracę

  Odpowiedz
 • 5 stycznia, 2023 o 14:22
  Permalink

  Witam. Jestem zainteresowana pozyczka,mam bardzo trudna sytuację a nigdzie nie mogę dostać pozyczki bo miałam sklep zabka i zostałam z dlugami. Aktualnie to nie mam z. Czego nawet mieszkania opłacić. Proszę o kontakt, potrzebuję 15-20 tys żeby wyjść na prostą.

  Odpowiedz
 • 6 stycznia, 2023 o 07:17
  Permalink

  Dzień dobry potrzebuję pożyczki na 100.000 zł

  Odpowiedz
 • 6 stycznia, 2023 o 10:18
  Permalink

  Witam. Potrzebuję 20.000 zł na 36 rat. Pracuję w przedszkolu i zarabiam ok 4000 zł. Do tego mam 1000 zł alimentów i 500+.
  Czy jest możliwość otrzymania takiej kwoty? Pozdrawiam. Proszę o odpowiedź.

  Odpowiedz
 • 10 stycznia, 2023 o 07:06
  Permalink

  witam jestem za interesowany pożyczką 70000zł proszę o kontakt 573133096 lub na adres email krzysztof.bizior1@wp.pl mam działalność gospodarczą usługi tartacznie czy jest możliwość o pożyczkę

  Odpowiedz
 • 11 stycznia, 2023 o 10:40
  Permalink

  Dzień dobry. prosze o informację jak moge znależc wniosek o pożyczkę prywatną. Takiej potrzebuję. Nie otrzymam kredytu w banku. Potrzebuję pożyczki w wysokości 5000. okres spłaty to 18 lub 24 miesiące. Zobowiązuję się do terminowej spłaty. Proszę o informację na nr tel. 575725491, lub adres email. Z góry bardzo dziękuję. Pozdrawiam.

  Odpowiedz
 • 12 stycznia, 2023 o 15:53
  Permalink

  Dzień Dobry, Poszukuję pozyczki prywatnej na dowolny cel w kwocie 20000 zł na 24 raty miesięczne (mogę miezięcznie płacić ok 1000 zł raty), jeśli chodzi o dochód, to pomagam żonie w prowadzeniu działalności gospodarczej. (piotrku102@wp.pl)

  Odpowiedz
 • 16 stycznia, 2023 o 09:34
  Permalink

  Witam potrzebował bym 60tysięcy jaki koszt to pilne

  Odpowiedz
 • 24 stycznia, 2023 o 18:36
  Permalink

  Potrzebuje pozyczki , mieszkam i pracuje w niemczech kwota od 5 do 10 tys euro Moj tel. +49 162 8463783

  Odpowiedz
 • 24 stycznia, 2023 o 18:38
  Permalink

  Potrzebuje pozyczki

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *